Nezaradené

15. január

Článok patrí do série každodenných zamyslení z Lukášovho evanjelia s názvom … a začali sa radovať.

V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do judského mesta v hornatom kraji. Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu. Keď Alžbeta počula Máriin pozdrav, pohlo sa dieťa v jej lone a Alžbetu naplnil Duch Svätý. I zvolala hlasno: Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho lona! Ako to, že matka môjho Pána prichádza ku mne?

Lukáš 1: 39 – 43

Stretnutie týchto dvoch žien patrí k tomu najkrajšiemu, čo máme v adventných či vianočných udalostiach zapísané. Kto sú vlastne tieto ženy? Sú príbuzné. Ale to, čo ich robí mimoriadnymi, je skutočnosť, že obe sú tehotné vďaka Božiemu zásahu. Alžbeta otehotnie ako neplodná, vydatá žena vo svojej starobe. Mária otehotnie ako slobodná snúbenica bez účasti muža. Jedno tehotenstvo pozoruhodnejšie ako druhé! Nie div, že si majú čo povedať.

V stretnutí Alžbety s Máriou sa stretáva Advent s Vianocami. Alžbeta so svojím synom Jánom predstavuje Advent. Mária so svojím synom Ježišom predstavuje Vianoce. Na toto stretnutie sa však môžeme pozerať aj ako na stretnutie Starej zmluvy s Novou zmluvou. Stará zmluva je dobou zasľúbenia. Nová zmluva je dobou naplnenia. Alžbeta so svojím synom ešte spadá do doby Starej zmluvy, do doby zasľúbenia. Mária so svojím synom už spadá do doby Novej zmluvy, do doby naplnenia. Tak sa tu stretáva zasľúbenie s naplnením.

Čo hovorí zasľúbenie? Že Mesiáš príde. Čo hovorí naplnenie? Že Mesiáš prišiel. Aké staré je to zasľúbenie? Také staré, ako je staré samotné ľudstvo. Už v raji dostávajú prví ľudia sľub o budúcom Víťazovi. Akú životnosť má tento sľub? Ide celými tisícročiami, znovu a znovu ohrozený a ohrozovaný. Raz zo strany nositeľov sľubu, nevernosťou Božieho ľudu. Inokedy zo strany nepriateľov Božieho ľudu. A najmä zo strany moci temnosti.

A tu zrazu, po toľkých tisícročiach sa tento sľub vynorí a berie na seba podobu naplnenia. Alžbeta hovorí: Ako to, že matka môjho Pána prichádza ku mne? Áno, Máriin syn nie je nikto menší ako Pán. Ten dávno zasľúbený a dlho očakávaný Vykupiteľ sveta. Alžbeta je od radosti celá bez seba z toho, čo tu Boh koná. Plní svoj dávny sľub. To znamená, že Božie sľuby sú neporaziteľné. Lebo Ten, ktorý ich dal, je neporaziteľný. Preto vždy splní, čo sľúbil. Nielen Márii, ale aj nám.

Pane, ďakujeme za sľuby, ktoré si už splnil. A ďakujeme i za tie, ktoré ešte splníš!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie . . . A ZAČALI SA RADOVAŤ – úvahy na každý deň vydanej v roku 2022.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal