Nezaradené

15. marec

Článok patrí do série každodenných zamyslení z Lukášovho evanjelia s názvom … a začali sa radovať.

Povedal im aj podobenstvo: Nikto neodtrhne látku z nového odevu neprišije ju na starý odev, lebo ináč by potrhal nový odev a nová záplata by sa k starému nehodila. Ani nikto nenalieva mladé víno do starých mechov, lebo nové víno by mechy potrhalo. Vytieklo ba a aj mechy by sa zničili. Mladé víno treba nalievať do nových mechov. A vôbec, kto sa už napil starého vína, nemá chuť na mladé. Povie si: Staré je lepšie.

Lukáš 5: 36 – 39

Ježiš v dvoch krátkych podobenstvách o odeve a o víne ukazuje na kontrast medzi starým a novým. To staré predstavuje židovské náboženstvo, ktoré reprezentujú farizeji. To nové predstavuje evanjelium, ktoré prišlo s Ježišom. A On hovorí, že nie je možné spájať staré s novým. Prečo nie?

Náboženstvo farizejov je založené na zákone, ktorý prikazuje. Evanjelium je však založené na milosti, ktorá obdarúva. Čo si chce náboženstvo farizejov zaslúžiť, to evanjelium dáva človeku zadarmo. Preto je nemožné spájať zákon s milosťou, zásluhy s darom. Žiť zo zákona aj z milosti. Ježišovi učeníci žili z toho, čo im bolo z milosti darované. Preto sa radovali ako svadobní hostia na svadbe. Veď boli pozvaní k svadobnému stolu Ženícha! Farizeji žili z toho, čo sami dosiahli svojím zbožným výkonom. Žili zo samospravodlivosti, ktorá však radosť neprináša, len pocit pýchy a záslužnosti.

Náboženstvo môže nanajvýš polepšiť človeka, ale len evanjelium ho môže zmeniť. Výsledkom náboženstva je poplátaný človek, na starom odeve pár nových záplat. Ale ovocím evanjelia je nový človek, nový život. Lebo evanjelium spôsobuje radikálnu duchovnú premenu človeka.. Kde kvasí milosť, tam nič staré pred ňou neobstojí.

Ale práve tohto sa mnohí boja, zmeny. A preto v mene svojho strachu zo zmeny, ktorú evanjelium prináša, ho odmietajú. Víno evanjelia je pre nich príliš revolučné. Preto radšej zostávajú pri starom víne zákona: A vôbec, kto sa už napil starého vína, nemá chuť na mladé. Povie si: Staré je lepšie. Človek radšej uprednostní náboženstvo s jeho predpismi a nariadeniami, ako evanjelium s jeho milosťou. Radšej si chce zaslúžiť spásu svojím zbožným výkonom, ako stáť pred Bohom ako žobrák odkázaný na jeho milosť. Náboženstvo skutkov mu prináša dobrý pocit zo seba. Tento pocit mu však milosť berie. Preto si povie: Staré je lepšie.

Pane, ďakujeme, že sme mohli ochutnať to nové víno a pri ňom aj zostať!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie . . . A ZAČALI SA RADOVAŤ – úvahy na každý deň vydanej v roku 2022.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal