Nezaradené

16. máj

Čo máme robiť, aby sme konali Božie skutky? Ježiš im odpovedal: Božím skutkom je, keď veríte v toho, ktorého on poslal. Na to mu povedali: Aké znamenie urobíš, aby sme videli a uverili ti? Čo urobíš? Naši otcovia jedli mannu na púšti, ako je napísané: Dal im jesť chlieb z neba. Ježiš im povedal: Amen, amen, hovorím vám: Nie Mojžiš vám dal chlieb z neba, ale môj Otec vám dáva ten pravý chlieb z neba, pretože Boží chlieb je ten, čo zostupuje z neba a dáva svetu život.

Ján 6:28-33

Čo má človek robiť, aby sa zaľúbil Bohu? To je otázka, ktorú sa zástup pýta Ježiša. Ježišova odpoveď je jednoduchá. Človek nemusí nič robiť. Lebo Ježiš urobil všetko za neho. Človek má len veriť v Toho, ktorého Boh poslal na svet pre záchranu sveta. Má vymeniť svoju dôveru v seba za dôveru v Ježiša. Jeho urobiť zdrojom svojho spoľahnutia sa. Ale reakcia zástupu prezrádza, že človek má väčšie problémy s vierou ako s konaním skutkom. Radšej bude konať skutky, ako by sa mal spoľahnúť na Krista.

Preto si zástup žiada ďalší zázrak, aby mohol veriť. Aké znamenie urobíš, aby sme videli a uverili ti? A hneď i sám navrhne, čo by chcel vidieť, aký zázrak by ho presvedčil: Naši otcovia jedli mannu na púšti, ako je napísané: Dal im jesť chlieb z neba. Zástup sa tak znovu vráti k svojej obľúbenej téme, k téme chleba. Veď kvôli tomu prišiel za Ježišom. Ak chceš, aby sme ti verili, dokáž to, čo dokázal Mojžiš na púšti, ktorý dal ľudu chlieb z neba. Nasýť i nás takým chlebom.

Ježiš však opravuje zástup: Nie Mojžiš vám dal chlieb z neba, ale môj Otec. A čo  Boh urobil vtedy, robí i teraz. Len tentokrát môj Otec vám dáva ten pravý chlieb z neba. Tento chlieb nesie na sebe pečať pravosti, ktorú mu vystavil Boh (Jn 6:27). Ježiš je ten pravý Boží chlieb, o ktorom platí, že  dáva svetu život. Boh nám v Ježišovi dáva životodarný chlieb, pričom život, ktorý On dáva, je večný. Ako môže Ježiš dať svetu život? Tak, že dá svoj život za svet. Tento pravý chlieb sa stane životodarným chlebom len za cenu vlastného života. Preto nám Otec vo svojom Synovi dáva chlieb života, aby sme nezahynuli, ale mali večný život.

Pane, ďakujeme za lásku tvojho Otca k nám, ktorý nám daroval Teba.


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal