Nezaradené

21. január

Článok patrí do série každodenných zamyslení nad knihou Genezis s názvom Ako bolo na počiatku.

Boh povedal: Utvorme človeka na svoj obraz, na svoju podobu.

Genezis 1:26

Čo je človek? Bytosť stvorená na Boží obraz. To znamená, že človek nie je Boží obraz. Len Kristus je Boží obraz (Kol 1:15; Heb 1:3). Človek je stvorený na Boží obraz. Ale čo to znamená? Musíme začať obrazom, na ktorý bol človek stvorený, teda samotným Bohom. Tým, čo nám o Ňom hovorí Biblia.

Boh Biblie je racionálna, rozumová bytosť, ktorá myslí, uvažuje, plánuje, chce, hovorí. Preto aj človek, stvorený na Boží obraz, je racionálna bytosť, ktorá má schopnosť myslieť, uvažovať, plánovať, vyjadrovať svoje myšlienky slovami. Má schopnosť abstraktne myslieť, študovať, učiť sa, prijímať a odovzdávať informácie. Túto schopnosť zviera nemá. Zviera má inštinkty, ale nie rozum. Preto nás Biblia vyzýva: Nebuďte bez rozumu ako kôň a mulica… (Ž 32:9).

Keď sa človek správa ako bez rozumu, deformuje v sebe Boží obraz, na ktorý bol stvorený. Dostáva sa na úroveň zvierat, ako sebakriticky o sebe vyznáva žalmista, keď závidel bezbožným: Bol som hlupák, človek bez rozumu, bol som pred tebou ako dobytča (Ž 73:22). Rozdiel medzi inštinktom zvieraťa a rozumom človeka je v tom, že zviera niečo vie, ale len človek vie, že vie. Zviera sa správa, ako keby bolo naprogramované informáciami, ktoré sú vložené do jeho inštinktov. Ale človek sa správa uvedomelo. Je si vedomý toho, čo robí a prečo to robí. Je racionálnou bytosťou, lebo Boh, ktorý ho stvoril na svoj obraz, je racionálnou bytosťou.

Preto byť kresťanom neznamená vypnúť rozum, myslenie a kritické uvažovanie. Práve naopak. Veď viera a rozum, viera a myslenie sa nevylučujú, ale dopĺňajú. Preto Písmo opakovane oslovuje našu myseľ slovami: Či neviete… (Rim 6:3,16; Rim 7:1; 1Kor 3:16)? Ježiš zas karhá svojich učeníkov: Stále nerozumiete a nechápete (Mk 8:17)? A apoštol Pavol vyzýva veriacich: Bratia, nebuďte deti zmýšľaním… ale v zmýšľaní buďte dokonalí (1Kor 14:20). Apoštol Ján napísal svoju epištolu veriacim preto, ako sám hovorí: … aby ste vedeli… (1Jn 5:13). Čím viac kresťan používa svoj rozum a sýti svoju myseľ poznaním Boha, tým viac koná ako bytosť, ktorá bola stvorená na Boží obraz.

Pane, keď si nás stvoril ako rozumové bytosti, pomôž nám aj žiť rozumne!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste mali záujem o tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal