Biblia a teológia

16. september

Orpa pobozkala svokru a vrátila sa, ale Rút zostala s ňou. Vtedy Noémi povedala: Pozri, tvoja švagriná sa vracia k svojmu ľudu a k svojim bohom. Vráť sa a choď za ňou! Rút však povedala: Nenúť ma, aby som ťa opustila a odvrátila sa od teba. Kamkoľvek pôjdeš ty, ta pôjdem i ja, a kde budeš bývať ty, budem bývať i ja. Tvoj ľud bude mojím ľudom a tvoj Boh bude mojím Bohom. Kde zomrieš ty, tam zomriem i ja a tam budem pochovaná! Nech ma Hospodin prísne potresce, ako chce, ak by ma od teba odlúčilo niečo iné než smrť. Keď Noémi videla, že Rút je pevne rozhodnutá ísť s ňou, prestala na ňu naliehať. Šli teda spolu, až prišli do Betlehema.

Rút 1:14-19

Dve nevesty, dve rozdielne cesty. Orpa sa rozhodne vrátiť domov. Čo urobí druhá nevesta Rút? Keď jej Noémi hovorí, aby sa vrátila za svojou švagrinou, odpovie: Kamkoľvek pôjdeš ty, ta pôjdem i ja. A kde budeš bývať ty, budem bývať i ja. Tvoj ľud bude mojím ľudom a tvoj Boh bude mojím Bohom.

Toto rozhodnutie raz a navždy spojiť svoj život s Bohom i s Božím ľudom znamená pre ňu rozchod s pohanským národom, s pohanskými bohmi i s pohanskou minulosťou. Rút tak pretína všetky putá, ktoré ju viažu k minulosti.

Rút nám svojím rozhodnutím pripomína iného emigranta – Abraháma. On tiež všetko vsadil na jednu kartu, na Hospodina, ktorý ho povolal, aby opustil svoju krajinu, svoje príbuzenstvo i dom svojho otca a šiel do zasľúbenej zeme. Rút však robí tento krok bez toho, aby k nej zaznel Boží hlas. Robí ho bez toho, aby mala v rukách nejaký sľub požehnania, ako mal Abrahám. Robí ho bez manželského partnera, bez akéhokoľvek materiálneho zabezpečenia. Robí ho ako chudobná bezdetná vdova, ktorá sa musela vyrovnať s veľkou životnou bolesťou a sklamaním. Po desiatich rokoch manželstva ovdovie a  zostane i bez detí.

Navyše Rút ako mladá vdova obetuje svoje šťastie, keď sa vzdáva perspektívy nového vydaja a rozhodne sa venovať zvyšok svojho života jednej starej bezdetnej vdove. Ale tá, ktorá chce urobiť šťastným druhého, nečakane nájde svoje vlastné šťastie. Tá, ktorá opustí bezpečie rodičovského domu, nájde bezpečie manželovho domu. Boh nič nezostane dlžný tým, ktorí obetujú vlastné šťastie v prospech druhého.

Pane, pomôž nám vidieť svoje šťastie v hľadaní šťastia iných!

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal