Aktuálne témy Kresťanský život Umenie a kultúra

Transrodová revolúcia: Nový svetonázor

Keď už rozumieme kľúčovým pojmom a ich definíciám, môžeme sa dôkladnejšie pozrieť na súčasnú rodovú teóriu a revolučné zmeny, ktoré so sebou prináša.

Prekrásny nový svetonázor, že rod je premenlivý

Otázka identity

Otázka “Kto som?” vôbec nie je nová. Je súčasťou otázky kráľa Dávida: „Čo je človek, že naňho pamätáš, a syn človeka, že sa ho ujímaš?“ (Ž 8:5).7 Napriek tomu, ako rapídne zmeny v terminológii dosvedčujú, zaznieva i dnes s novou silou a v novej podobe. Jej stará podoba vychádzala z predpokladu, že existuje objektívne „ja“, ktoré už existuje a len čaká na to, kedy ho objavíme. Toto je však podľa súčasnej rodovej teórie chybný predpoklad. Preto má táto otázka takúto novú formu: „Ako čo sa identifikujem?

Tento spôsob formulácie zdôrazňuje zvolený charakter niečoho (na rozdiel od daného charakteru) a premenlivosť (na rozdiel od nemennosti). 8

To nás privádza priamo do jadra „prekrásneho nového svetonázoru”, že rod je premenlivý. Slovo „premenlivý“ je dôležité, pretože v jadre tohto svetonázoru sú dva koncepty: „rodová rozmanitosť“ a „rodová fluidnosť“. Rodová rozmanitosť znamená, že rod nie je binárny (mužský a ženský), ale existuje na širokom spektre, na ktorom je medzi mužom a ženou mnoho bodov. Napríklad sociálna sieť Tumblr momentálne uvádza 114 rôznych možností pre výber rodu. Rodová fluidnosť znamená, že na rodovom spektre sa ľudia môžu pohybovať tam a späť. Táto myšlienka je pre mnohých mileniálov (generácia Y) a post-mileniálov (generácia Z) – teda ľudí narodených po roku 1984 – tak prijateľná, že im prischlo pomenovanie „rodovo fluidná generácia“.

Taktiež je dôležité pochopiť, ako sú tieto dva pojmy – „rodová rozmanitosť“ a „rodová fluidnosť“ – premenlivé. Pretože aj keď sa biologické pohlavie považuje za binárne (mužské a ženské) – ako ho chápe väčšina ľudí (bez ohľadu na to, že existujú intersexuálne odchýlky) – keď rod odstrihneme od pohlavia, tak nielen, že rod nemusí zodpovedať pohlaviu, ale taktiež už neexistuje dôvod, prečo by mal rod mať binárny charakter ako pohlavie. Takto to popisuje jedna zástankyňa, biologicky žena, ktorá samu seba označuje ako „rodovo fluidnú, ale tiež nie-binárnu trans“:

„Môj rod sa vyvíja, rovnako ako moja sexualita. Čím viac ho skúmam, tým viac sa mení. Jediný dôvod, prečo by som ho mala nejako označiť, je, aby som uľahčila život iným.“

Avšak nie všetci, ktorí sa hlásia do tábora „T“, sú rovnako ochotní prijať myšlienku večnej fluidnosti, ani odmietnuť binárnosť pohlavia a rodu. Mnohí ľudia, ktorí sa identifikujú ako transrodoví, dokonca veľmi silne vnímajú rod ako binárny, teda aspoň vo svojom vlastnom prežívaní. Napríklad ľudia, ktorí trpia rodovým nesúladom, sú často presvedčení, že sú „v nesprávnom tele“ a preto chcú, aby ich telo bolo opačného pohlavia (alebo sa zmenilo, aby tak vyzeralo). Inými slovami, neuznávajú rodovú rozmanitosť a ani ich nezaujíma rodová fluidnosť či rodová neutralita. To je jedným z mnohých vnútorných konfliktov hnutia LGBTQ+.

Napriek tomu tou tenkou, no spoločnou niťou, ktorá sa snaží udržať písmená „T“, „Q“ a „A“ v tejto stále rastúcej skratke pokope, je práve myšlienka, že subjektívne prežívanie identity má prednosť pred objektívnymi biologickými faktami. A tak napríklad vysoká škola Mount Holyoke College v Masachusetts, ktorá (podľa svojej webstránky)­ „naďalej ostáva verná svojmu historickému ako ženská vysoká škola“ teraz prijíma nasledovnú škálu akademicky kvalifikovaných ľudí:

  •  narodená ako biologická žena, identifikuje sa ako žena,
  •  narodená ako biologická žena, identifikuje sa ako muž,
  •  narodená ako biologická žena, identifikuje sa ako iné/they/ze,9
  •  narodená ako biologická žena, neidentifikuje sa ani ako žena, ani ako muž,
  •  narodený ako biologický muž, identifikuje sa ako žena,
  •  narodený ako biologický muž; identifikuje sa ako iné/they/ze a keď „iné/they” identita zahŕňa ženu,
  •  narodená biologicky s mužskými a ženskými znakmi (intersex), identifikuje sa ako žena.

Také zmeny vyvolávajú otázky: Kde sa táto revolúcia vzala? A prečo prišla tak náhle?


Poznámky:

7. Ak nie je uvedené inak, všetky biblické citáty sú z ekumenického prekladu Biblie, ktorý vydáva Slovenská biblická spoločnosť. Dostupné na www.biblia.sk.

8. Z filozofického hľadiska to znamená víťazstvo existencializmu nad esencializmom. Podľa esencializmu podstata predchádza existencii (t.j. to, čím som, určuje, ako konám, konanie je určené bytím). Podľa existenicalizmu však existencia predchádza podstate (t.j. to, čo robím, určuje, čím som, bytie je určené konaním). V spojení s postmoderným „obratom k subjektu“ to otvára dvere nie len transrodovosti (identifikácii sa s rodom v rozpore s telom daného človeka), ale aj transrasovosti (identifikácii sa s rasou v rozpore s etnicitou daného človeka), transzdravosti (identifikácii sa ako postihnutý napriek zdraviu daného človeka) a transdruhovosti (identifikácii sa v rozpore s DNA daného človeka). Každé takéto identifikovanie sa posúva myšlienku že „pravda je subjektivita“ smerom, ktorý Søren Kierkegaard (ktorý tento pojem zaviedol) nikdy nezamýšľal. Pre obhajobu tézy, že „faktory, ktoré podporujú transrodovosť, presahujú k transrasovosti“ pozri Rebecca Tuvel, “In Defense of Transracialism,” Hypatia 32:2 (2017): ss. 263–278.

9. Anglické zámeno „they“ znamená „oni“ alebo „ony“, ale používa sa aj ako neutrálne zámeno na označenie 3. osoby jednotného čísla bez uvedenia, či ide o muža alebo ženu. Anglické zámená-novotvary typu „ze“ a pod. (pozri nižšie) tiež majú označovať osoby bez toho, aby prezrádzali ich rod. V slovenčine zatiaľ nemajú ekvivalenty, preto ich ponechávam v pôvodnej angličtine (pozn. prekl.)

Poznámka redaktora: Preložené z anglického jazyka. https://www.thegospelcoalition.org/article/responding-to-the-transgender-revolution/

Rob Smith

Rob Smith

prednáša teológiu, etiku a hudbu na Sydney Missionary & Bible College. Okrem písania kníh a príspevkov je aj redaktorom časopisu Themelios v sekcii Etika a pastorácia.