Nezaradené

18. jún

Článok patrí do série každodenných zamyslení z Lukášovho evanjelia s názvom … a začali sa radovať.

Otče náš, ktorý si na nebesiach…

Lukáš 11: 2

Ako ľuďom priblížiť Boha? Bytosť, ktorá je nestvorená, večná, svätá, všemocná, dokonalá? Čím viac atribútov božstva vymenujeme, tým viac sa pre nás Boh stáva abstraktným, nepochopiteľným a tým aj vzdialeným. Ale Ježiš preklenul tú obrovskú priepasť medzi nestvoreným Bohom a stvoreným človekom pojmom Otec. Tento pojem je totiž pre nás zrozumiteľný práve preto, lebo korešponduje s našou ľudskou skúsenosťou.

Každý z nás mal, či má svojho biologického otca. Nie každý však mal, či má s ním dobré skúsenosti. Mnohé deti vyrástli v rodine násilníckeho a ľahostajného otca. Napriek tomu si každý z nás dokáže predstaviť vzťah otca k dieťaťu, ktorý je založený na láske a záujme o dobro dieťaťa. A Ježiš hovorí, že s takýmto vzťahom, ba ešte s oveľa lepším môžeme počítať vtedy, keď máme do činenia s Bohom. Lebo v Ňom máme do činenia s Otcom. Preto sa modlíme: Otče náš.

Toto dôverné oslovenie je však strážené slovami: … ktorý si na nebesiach. Nebesia nie sú označením miesta Božieho príbytku. Nejde tu o zdôraznenie priestorového odstupu medzi Bohom a nami. Teda že On je na nebi a my na zemi. Nebesia sú označením Božej vyvýšenosti, svätosti, autority, moci a slávy. Ide tu o zdôraznenie kvalitatívneho, morálneho odstupu medzi Bohom a nami. Boh nie je ako my. On je úplne iný, je svätý, oddelený od všetkého nesvätého. A teda aj od svojho stvorenia. Preto On je na nebesiach a my sme na zemi.

Oslovenie Otče náš hovorí o Božom sklonení sa k nám. Vďaka tomu môžeme mať dôverný prístup k Bohu ako deti k Otcovi. Slová: … ktorý si na nebesiach hovoria o Božej vyvýšenosti nad nami. Preto máme zachovávať úctivý prístup k Nemu. Lebo Boh nie je náš kamarát, ani náš rovnocenný partner. My sme si s Ním nepotykali. To On si potykal s nami. Keďže je náš Otec, hľadí na nás s láskou. Keďže je na nebesiach, my hľadíme na Neho s úctou.

Pane, nauč nás, čo znamená mať dôverný aj úctivý prístup k nášmu Otcovi.


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie . . . A ZAČALI SA RADOVAŤ – úvahy na každý deň vydanej v roku 2022.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal