Nezaradené

18. máj

Článok patrí do série každodenných zamyslení z Lukášovho evanjelia s názvom … a začali sa radovať.

Petra a tých, čo boli s ním, premohol hlboký spánok. Keď sa prebudili, videli jeho slávu a tých dvoch mužov, čo tam stáli. Kým sa s ním lúčili, povedal Peter Ježišovi: Učiteľ, je dobré, že sme tu. Urobme tu tri stánky: jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi. Nevedel však, čo vraví. A kým to hovoril, utvoril sa oblak a zahalil ich. Keď sa ocitli v oblaku, zmocnil sa ich strach. Z oblaku zaznel hlas: Toto je môj milovaný Syn, jeho počúvajte. A keď hlas doznel, ostal Ježiš sám. V tých dňoch zachovali mlčanie a nikomu nehovorili o tom, čo videli.

Lukáš 9: 32 – 36

Keď Ježiš odhalí svoju slávu učeníkom, Peter hovorí: Učiteľ, je dobré, že sme tu. Len na chvíľu sa stane svedkom Ježišovej slávy. A predsa i záblesk slávy stačí na to, aby sa v ňom zrodila túžba navždy zostať na tomto mieste. Aké to potom raz bude, keď Ježiš príde opäť na zem v sláve?! Aké to bude, keď budeme v plnosti prežívať to, čo tu Peter prežil len na chvíľu?! Vtedy všetci vyznáme: Pane, dobre nám je tu byť (Luk 9:33)! Tam však nebudú tri stany, ale jeden, o ktorom čítame: Hľa, stan Boží s ľuďmi, a bude bývať s nimi a oni budú jeho ľudom a on, Boh, bude s nimi a bude ich Bohom (Zj 21:3).

V živote s Ježišom sú tie najzbožnejšie želania najmenej napĺňané. Tak dopadne aj Petrova túžba, ktorá si navyše vyslúži pokarhanie neba. A kým to hovoril, utvoril sa oblak… Oblak je symbol Božej prítomnosti. A čo urobí tento oblak? Zahalí Mojžiša a Eliáša, takže viditeľným zostane len Ježiš. Peter chce stavať tri stany. Mojžiša a Eliáša tým stavia na rovinu s Ježišom. Ale Mojžiš a Eliáš, zákon a proroci mali len prípravnú úlohu. Ježiš je však naplnením zákona aj proroctiev. Preto Mojžiš a Eliáš odchádzajú a zostane len Ježiš: … ostal Ježiš sám.

Z oblaku, ktorý zahalí Mojžiša a Eliáša, zaznie Boží hlas, ktorým sa Otec prizná k Ježišovi ako k svojmu Synovi: Toto je môj milovaný Syn… Otcovo svedectvo však nie je určené Ježišovi ako pri krste (Lk 3:22). Je určené učeníkom. Im a nám spolu s nimi patrí Božie dôrazné: … jeho počúvajte. Boh nás tým odkazuje na Ježišovo slovo. Cirkev nemôže urobiť nič lepšie ako počúvať Syna. Iné počúvanie Boh od nás nechce. Lebo nič dôležitejšie počuť nemôžeme. My nemáme videnie, aké mali učeníci. Máme však slovo. Videnie vybledne, ale slovo zostáva. Z videnia sa nedá žiť. Zo slova áno. Videnie k ničomu nezaväzuje. Slovo však áno. Ak vy zostanete v mojom slove, budete naozaj mojimi učeníkmi (Jn 8:31).

Pane, nech nám stačí tvoje slovo!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie . . . A ZAČALI SA RADOVAŤ – úvahy na každý deň vydanej v roku 2022.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal