Nezaradené

18. marec

Článok patrí do série každodenných zamyslení z Lukášovho evanjelia s názvom … a začali sa radovať.

V tých dňoch vyšiel na vrch modliť sa a celú noc zotrval v modlitbách k Bohu. Keď sa rozodnilo, zavolal si svojich učeníkov, vybral z nich dvanástich a nazval ich apoštolmi. Boli to Šimon, ktorého nazval Petrom, jeho brat Ondrej, Jakub a Ján, Filip a Bartolomej, Matúš, Tomáš, Jakub Alfejov, Šimon, ktorého volali Horlivec, Júda Jakubov a Judáš Iškariotský, ktorý sa stal zradcom.

Lukáš 6: 12 – 16

Tu sa stávame svedkami udalosti nesmierneho významu. Jej dôležitosť je podčiarknutá tým, čo jej predchádza. Ježiš celú noc zotrval v modlitbách k Bohu. Čo sa po tejto noci odohrá, bude Božou odpoveďou na jeho modlitby. Čo je to za udalosť? Položenie základov Kristovej cirkvi. Tu sa kladú základy pre celú budúcu stavbu cirkvi. Lebo o veriacich platí: Ste vybudovaní na základe apoštolov a prorokov, pričom uholným kameňom je Ježiš Kristus (Ef 2:20).

Doteraz mal Ježiš okolo seba tých, ktorí sú nazvaní učeníkmi. Oni opustili svoje zamestnanie a sprevádzali svojho Učiteľa na jeho cestách. Učeník je ten, kto má svojho učiteľa, od ktorého sa učí.

Ale teraz prišla chvíľa, keď zo širšej skupiny svojich učeníkov si Ježiš vyberie užšiu skupinu; vybral z nich dvanástich. Ježiš nikdy nerobí nábor, ale výber. Ako si povolal svojich učeníkov, tak si teraz z nich vyberá dvanástich. Prečo dvanástich? Je to symbolické číslo. Ako v Starej zmluve dvanásti Jákobovi synovia tvorili základ budúceho izraelského národa, tak dvanásti apoštoli budú tvoriť základy nového Izraela, cirkvi. … a nazval ich apoštolmi.

Apoštol znamená vyslaný. V tom bude budúca úloha a poslanie dvanástich. Budú vyslaní so zvesťou evanjelia ako očití svedkovia Ježišovho života, smrti a vzkriesenia. Po svojej smrti nebudú nahradení ďalšími apoštolmi, lebo úrad a autorita apoštolov je neprenosná. Oni tvoria základ cirkvi, na ktorý už budú ďalší stavať. Ale v kánone Novej zmluvy má cirkev raz a navždy zachované svedectvo apoštolov, ako bolo zapísané ich spolupracovníkmi. V ich slove cirkev počuje hovoriť svojho Pána. Preto pravé apoštolské následníctvo nespočíva  v úrade, ale v učení. Len natoľko je cirkev apoštolská, nakoľko je verná učeniu apoštolov. Preto Nová zmluva je pre cirkev jediné záväzné meradlo učenia a života. Ním máme merať seba aj druhých. Ale viac seba ako druhých.

Pane, pomôž nám zostať vernými v učení tvojich apoštolov!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie . . . A ZAČALI SA RADOVAŤ – úvahy na každý deň vydanej v roku 2022.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal