Nezaradené

20. máj

A vôľou toho, ktorý ma poslal, je, aby som nestratil nikoho z tých, čo mi dal, ale aby som ich vzkriesil v posledný deň. Veď to je vôľa môjho Otca, aby každý, kto vidí Syna a verí v neho, mal večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň.

Ján 6:39-40

Ježiš nás tu vovádza do tajomstva Božej vôle, ktorá sa týka nás, nášho života, našej večnosti. Čo je Božou vôľou pre nás? Veď to je vôľa môjho Otca, aby každý, kto vidí Syna a verí v neho, mal večný život. Toto je to, čo chce Boh pre človeka. Chce pre neho večný život, nič viac a nič menej než to, aby mal človeka celú večnosť pri sebe a pre seba. Veď Boh nás stvoril pre seba a preto nechce byť bez nás. Jeho sľub večného života však patrí len tomu, kto vidí Syna a verí v neho. Nikomu inému. Ale zároveň patrí každému, kto verí, lebo jeho náruč je otvorená pre každého a pre všetkých.

Ľudia v prvom storočí videli Ježiša len na krátky čas počas jeho pozemského života. My na rozdiel od nich Ho môžeme v Biblii vidieť a hľadieť na Neho celý život. Najskôr Ho máme vidieť, spoznať Ho, zoznámiť sa s Ním. A potom máme v Neho veriť, aby tak o našej viere platili slová: Viem, komu som uveril (1Tim 1:12). Lebo viera nie je skok do neznáma, do tmy, skok so zatvorenými očami.  Je to skok do Ježišovej náruče, skok s otvorenými očami.

Akú však môžem mať istotu, že neprídem o večný život, ktorý je Božou vôľou pre tých, ktorí veria v jeho Syna? Túto istotu mi dáva Ježiš. Jeho Boh poveril vykonaním svojej vôle. A vôľou toho, ktorý ma poslal, je, aby som nestratil nikoho z tých, čo mi dal, ale aby som ich vzkriesil v posledný deň.

Môže niečo poraziť Božiu vôľu? Božia vôľa by mohla byť porazená len vtedy, keby bol porazený jej vykonávateľ. Je niečo, čo by mohlo poraziť Ježiša? Do úvahy prichádza len jedno, a tým je smrť. Ale vari smrť porazila Ježiša? Vieme, že nie. Práve naopak, Ježiš porazil smrť. Smrť je tým jediným, čo by nás mohlo pripraviť o večný život. Ale keď ju Ježiš porazil vo svojom prípade, porazí ju i v našom prípade.  On zasľúbil : …a ja ho vzkriesim v posledný deň.

Pane, Ty si našou istotou, že vôľa tvojho Otca sa naplní i pri nás! Ďakujeme Ti.


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.