Nezaradené

22. jún

Článok patrí do série každodenných zamyslení z Lukášovho evanjelia s názvom … a začali sa radovať.

Otče náš… príď kráľovstvo tvoje.

Lukáš 11: 2

O akom kráľovstve sa tu hovorí? Kráľovstvo označuje Božiu vládu. Biblia pritom hovorí o dvojakom spôsobe Božieho vládnutia. Jednak je tu všeobecná Božia vláda, keď Boh ako Stvoriteľ sveta vládne nad celým stvorením. V žalmoch opakovane zaznieva: Hospodin kraľuje (Ž 93:1)! Túto Božiu vládu môžeme nazvať kráľovstvom Božej moci. Boh nad každou ľudskou bytosťou vládne svojou mocou zvonku.

Ale Biblia hovorí ešte o inom druhu Božej vlády, o vnútornej Božej vláde v ľudských srdciach. Túto vládu môžeme nazvať kráľovstvom Božej lásky. Boh ako Stvoriteľ vládne svojou mocou nad každým človekom. Ale ako Spasiteľ vládne svojou láskou len v živote tých, ktorí Mu povedali svoje áno. Človek má právo rozhodnúť sa, či Bohu povie svoje áno alebo svoje nie. Ak poviem Bohu svoje nie, On naďalej zostáva vládcom nado mnou ako môj Stvoriteľ. Ale moje vnútro patrí inému kráľovstvu, kráľovstvu tmy.

Ak Bohu poviem svoje áno, do môjho srdca vstúpi Božie kráľovstvo, Božia vláda. Tá je na rozdiel od Božej vlády moci Božou vládou lásky, milosti a spásy. Ona už prišla na zem v osobe Božieho Syna. A Bohu ide v prvom rade o túto vládu lásky v živote človeka. Lebo na tej všeobecnej Božej vláde nad svetom sa od stvorenia sveta nič nezmenilo. Boh ako Stvoriteľ naďalej vládne svojou mocou nad celým svetom aj nad každým človekom. Ale na Božej vláde v ľudských srdciach sa hriechom prvého človeka veľa zmenilo.

Základný konflikt človeka s Bohom je totiž konflikt medzi našou vládou a Božou vládou, medzi naším kráľovstvom a Božím kráľovstvom. Nechceme, aby Boh vládol v našom živote. Ale vo chvíli, keď zostúpime z trónu svojho života a na jeho trón sa posadí Boží Kráľ, Kristus, okúsime nesmierne požehnanie Božieho kráľovstva lásky. Vtedy sa v nás začne rodiť túžba, aby toto kráľovstvo prišlo aj do života našich blížnych. Aby Boh mocou svojej lásky vládol v srdciach ďalších a ďalších ľudí. Táto túžba nás potom vedie k tomu, aby sme ľuďom priblížili Krista.

Pane, ďakujeme, že s Tebou už prišlo Božie kráľovstvo milosti a lásky.


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie . . . A ZAČALI SA RADOVAŤ – úvahy na každý deň vydanej v roku 2022.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal