Biblia a teológia

22. jún

Hospodin povedal Abrámovi: Odíď zo svojej krajiny, od svojho príbuzenstva a z domu svojho otca do krajiny, ktorú ti ukážem.

Genezis 12:1

Platí táto Božia výzva pre všetkých, ktorí chcú kráčať cestou viery? Áno, samozrejme. Boh pre nás nemá inú cestu, len tú ako mal pre Abráma. Veď i preto sa Abrám volá otcom všetkých veriacich, lebo cesta, ktorou šiel on, je tá istá cesta, ktorou máme ísť i my, jeho duchovné deti. Čo platí pre otca, platí aj pre deti. Rozdiel je len v tom, že on ju vykonal v priestore, keď jedného dňa fyzicky vstal a šiel do zeme zasľúbenia. My máme túto cestu vykonať v čase, nie navonok, fyzicky, ale vo svojom vnútri, duchovne. V priebehu svojho života sa máme oslobodzovať od hodnôt tohto sveta, stávať sa viac a viac nezávislí od viditeľných vecí a miesto toho sa stávať viac a viac závislí od neviditeľného Boha. V našom vnútri sa má odohrávať cesta viery, ktorou šiel Abrám. To potom ovplyvní i všetko, čo žijeme navonok.

Náš život sa totiž odohráva na dvoch rovinách, na vonkajšej a vnútornej. Tú vonkajšiu tvorí všetko od kolísky až po hrob – naše narodenie, rast, chodenie do školy, štúdium, zamestnanie. Niekto si založí rodinu, vychová deti a nakoniec zostarne a zomrie. To je púť týmto životom, ktorú každý z nás absolvuje s určitými obmenami. Keď vykročíme na cestu viery a začneme žiť s Bohom, Boh má čo povedať i do tejto vonkajšej roviny nášho života. Napríklad otázka výberu životného partnera, otázka narábania s peniazmi, otázka životného štýlu rodiny, otázka nášho duchovného poslania, atď. To všetko sú otázky, ktoré máme riešiť s Bohom.

Ale oveľa dôležitejšia je vnútorná rovina nášho života. Lebo naša skutočná duchovná púť sa odohráva v nás. Je to púť, ktorá sa nedá oklamať. Na nej máme robiť poctivé kroky viery. Na nej sa máme premieňať na ľudí, ktorí sú viac a viac závislí od Boha. Táto vnútorná duchovná púť, ktorá sa odohráva v nás, potom ovplyvní všetko, čo robíme a ako žijeme na tej vonkajšej rovine života. Tak sa vonkajšia, viditeľná rovina nášho života stáva obrazom tej vnútornej, neviditeľnej roviny.

Pane, pomôž nám žiť tak, aby náš viditeľný život svedčil o tom, že kráčame cestou viery.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal