Nezaradené

23. apríl

Veď Otec miluje Syna a ukazuje mu všetko, čo sám robí. A ukáže mu väčšie skutky ako tieto, aby ste sa čudovali. Lebo ako Otec kriesi a oživuje mŕtvych, tak aj Syn oživuje, koho chce … Amen, amen, hovorím vám: Prichádza hodina, ba už je tu, keď mŕtvi počujú hlas Božieho Syna a tí, čo ho počujú, budú žiť. Lebo ako Otec má život sám v sebe, tak dal aj Synovi, aby aj on mal život sám v sebe.

Ján 5:20-21, 25-26

Otec miluje Syna. Ježiš nám tu dáva nahliadnuť do vzťahu Otca k Synovi, ktorý je vzťahom lásky. Aká je Otcova láska? Je to dávajúca láska. Keď Otec miluje, tak dáva. Keď miluje Syna, tak Mu dáva všetko do rúk (Jn 3:35). Čo konkrétne? Dáva Mu jedinečnú právomoc kriesiť a oživovať mŕtvych. Teda udeliť život tam, kde niet života. Syn oživuje, koho chce.

To je neslýchané tvrdenie! Veď niet väčšej moci ako oživiť, dať život. To môže dať len ten, kto má život sám v sebe. Kto je sám zdrojom života. To je len Boh, Otec i Syn. Lebo ako Otec má život sám v sebe, tak dal aj Synovi, aby aj on mal život sám v sebe. Vďaka tomu, že Syn má život sám v sebe, môže život udeliť tým, ktorí ho nemajú.

Komu ho udelí? Prichádza hodina, ba už je tu, keď mŕtvi počujú hlas Božieho Syna a tí, čo ho počujú, budú žiť. S Ježišovým príchodom nastal čas, keď mŕtvi, duchovne mŕtvi, môžu byť privedení k životu. Veď takí, akí sme, sme pre Boha mŕtvi, mŕtvi pre vzťah s Ním. Máme telesný život, ktorý jedného dňa skončí našou fyzickou smrťou. Ale nemáme duchovný život, život z Boha, ktorý je večný a siaha až za hrob.

Ale odkedy prišiel Ježiš, aj duchovne mŕtvy človek môže byť vzkriesený z duchovnej smrti. Ako? …keď mŕtvi počujú hlas Božieho Syna. Čo platí o mŕtvych? Že nepočujú. Ako potom môžu počuť Ježišov hlas? Len vďaka tomu, že je to hlas, ktorý oživuje mŕtvych. Veď Syn oživuje, koho chce. Ježišovo slovo má moc priviesť k životu duchovne mŕtvych. O tých, ktorí počujú hlas Božieho Syna, platí, že budú žiť. Aký väčší sľub nám môže Ježiš dať než sľub života, večného života!?

Pane, Ty máš právo oživiť, koho chceš. Prosíme, priveď k životu i nás!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal