Nezaradené

23. november

Keď Ježiš okúsil ocot, povedal: Je dokonané! Naklonil hlavu a odovzdal ducha.

Ján 19:30

V celých dejinách nezaznelo také slávne a víťazné zvolanie ako to, ktoré zaznelo z Ježišových úst vo chvíli jeho smrti na kríži: Je dokonané! Aký to paradox! Veď kríž je predsa miestom porážky, hanby, totálneho neúspechu, prehry a smrti. Ako sa môže stať miestom, z ktorého zaznie zvesť o víťazstve? Tak, že toto víťazstvo je zahalené do zdanlivej porážky. Sláva kríža je zahalená do pohanenia kríža. Moc kríža je zahalená do slabosti kríža. Všetko, čo Boh vykonal skrze svojho Syna na kríži, je zahalené do svojho opaku. Preto víťazstvo kríža je dané vidieť len očiam viery.

Viera vidí, že zdanlivá bezmocnosť toho, ktorý visí na dreve kríža, nie je prejavom jeho slabosti voči nepriateľom. V skutočnosti je jeho synovskou poslušnosťou voči Otcovi, ktorého večný plán spásy sa práve plní na kríži. Ja som ťa oslávil na zemi tým, že som dokonal dielo, ktoré si mi dal vykonať (Jn 17:4), hovorí Syn vo svojej veľkňazskej modlitbe Otcovi.

To, čo sa na veľkonočný piatok odohráva na kríži, nie je zjavením moci sveta, temnosti a smrti, ale zjavením Boha, jeho moci a slávy, jeho súdu a spravodlivosti, jeho milosti a lásky. Ježiš vie, že jeho poslušnosť až na smrť, a to smrť na kríži je spôsobom, akým Boh dosiahne svoje víťazstvo nad všetkými mocami zla. Preto jeho posledné slová sa nesú vo víťaznom tóne: Je dokonané! Čo bolo Bohom od vekov pripravené a zasľúbené, sa teraz slávne naplnilo. Nie svet, nie diabol, nie smrť slávia svoj triumf, ale Boh skrze svojho Syna.

Kríž sa tak stáva miestom, kde smrť prišla o svoj osteň, ktorým je hriech (1Kor 15:56). Stáva sa miestom, kde bol diabol odzbrojený a spútaný. Odteraz má i smrť i diabol svoju „Achillovu“ pätu, svoje smrteľne zraniteľné miesto, a tým je práve kríž, na ktorom Ježiš zvolal: Je dokonané!

Pane, ďakujeme Ti a oslavujeme Ťa za tvoje víťazstvo na kríži!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie SVETLO na každý deň vydanej v roku 2020.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal