Nezaradené

24. máj

Článok patrí do série každodenných zamyslení nad knihou Genezis s názvom Ako bolo na počiatku.

Poďme, zostúpme a zmäťme im reč, aby sa medzi sebou nedorozumeli. Tak ich Hospodin odtiaľ rozptýlil po celej zemi a prestali stavať mesto. Preto dostalo meno Bábel, lebo tam zmiatol Hospodin reč celej zeme. Hospodin ich odtiaľ rozptýlil po celej zemi.

Genezis 11:8-9

Čoho sa stavitelia babylonskej veže najviac obávali? … aby sme neboli rozptýlení po tvári celej zeme (1M 11:4). Ale práve to ich postihlo: Tak ich Hospodin odtiaľ rozptýlil po celej zemi. Ich úsilie stroskotalo na Bohu, s ktorým vo svojom projekte nepočítali. Na Bohu stroskotá každé úsilie, o ktorom bude platiť slovo:  Ak Hospodin nestavia dom, márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú (Ž 127:1).

Ale nielen človek stavia. Aj Boh stavia. Nielen človek má svoj „stavebný“ projekt. Má ho aj Boh. Boží projekt začína hneď v nasledujúcej kapitole povolaním Abraháma: Hospodin povedal Abrámovi: Odíď zo svojej krajiny… Urobím z teba veľký národ… V tebe budú požehnané všetky pokolenia zeme (Gn 12:1-3). Ten ľudský projekt pôjde dejinami ďalej. Človek vo svojej pýche a vzdore voči Bohu sa bude znovu a znovu snažiť dokázať, že si poradí aj bez Boha. Že tú babylonskú vežu predsa len raz postaví.

Ale medzitým sa v tichosti, nenápadne dá do pohybu Boží projekt na záchranu človeka. Abrahámom začínajú dejiny spásy. A všetky sľuby, ktoré Boh dá Abrahámovi, sa naplnia v Kristovi. On je zároveň Boží Syn aj Abrahámov syn. Veď príbeh Ježiša Krista začína rodokmeňom, v ktorom čítame: Rodokmeň Ježiša Krista, syna Dávida, syna Abraháma (Mt 1:1). Od Abraháma až po Betlehem sa ako červená niť vinie neprerušená čiara.

Tak sa v dejinách stávame svedkami dvoch projektov, ľudského aj Božieho. Ľudský projekt smeruje zdola nahor, v ktorom sa človek chce stať bohom. Boží projekt smeruje zhora nadol, v ktorom sa Boh stane človekom. Boh, ktorý tu zostúpil, aby na čas prekazil ľudský projekt, znovu zostúpi vo svojom Synovi na zem, aby uskutočnil svoj projekt. Miesto veže, ktorá mala ľudí zjednotiť, Kristus postaví do stredu dejín svoj kríž. Tam sa naplní jeho sľub: A ja, keď budem vyzdvihnutý zo zeme, všetkých pritiahnem k sebe (Jn 12:32). Kríž je stredobod, okolo ktorého sa vytvorí pravá jednota pre všetky národy sveta. Tá duchovná jednota, založená na odpustení a zmierení s Bohom.

Pane, ďakujeme, že si sa nevzdal človeka, ktorý sa vzdal Teba.


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal