Nezaradené

8. jún

Veľkňazi a farizeji poslali sluhov, aby ho chytili … Sluhovia sa vrátili k veľkňazom a farizejom a tí sa ich opýtali: Prečo ste ho nepriviedli? Sluhovia odpovedali: Človek takto nikdy nehovoril.

Ján 7:32, 45-46

Aké pozoruhodné spojenectvo! Veľkňazi, presnejšie veľkňaz a vplyvná skupina kňazskej triedy okolo neho, patrili do hnutia saducejov. Boli to liberálni teológovia, ktorí v Písme odmietali všetko nadprirodzené. Navyše politicky boli prívrženci Ríma. Farizeji predstavovali laické hnutie. Teologicky boli konzervatívni a politicky stáli proti Rímu. Keď však ide o Ježiša, tieto odlišné skupiny sa spoja. Ježiš totiž predstavuje pre nich spoločnú hrozbu, i keď z odlišných dôvodov. Je ľahšie spojiť sa proti Ježišovi ako sa postaviť za Neho!

Snaha Židov zatknúť Ježiša je však v tomto prípade neúspešná. Chrámová polícia sa vráti s prázdnymi rukami. Jej vysvetlenie, prečo Ho nepriviedla, je pozoruhodné. Sluhovia odpovedali: Človek takto nikdy nehovoril. Akú hlbokú pravdu tu vyslovia! Ich svedectvo je pritom svedectvom ľudí zvonku, ktorí možno prvýkrát počuli Ježiša. A čo počuli, ich úplne odzbrojilo. Až natoľko, že neposlúchli rozkaz svojich nadriadených. Zoči voči Ježišovi a jeho slovám stáli totiž úplne bezmocne.

Človek takto nikdy nehovoril. Žiaden náboženský učiteľ či filozof v dejinách nehovoril tak ako Ježiš. Jeho prehlásenia o sebe sú priam šokujúce. Nikto si nenárokoval také osobné, dôverné poznanie Boha ako Ježiš. Ja ho poznám… (Jn 7:29). Nikto si nenárokoval božský pôvod svojho učenia i svojej osoby ako Ježiš: Moje učenie nie je moje, ale toho, ktorý ma poslal (Jn 7:16). …lebo som od neho a on ma poslal (Jn 7:29). Nikto nepodrobil duchovný stav človeka a sveta takému zdrvujúcemu hodnoteniu ako Ježiš: … mňa svet nenávidí, pretože o ňom svedčím, že skutky, ktoré koná, sú zlé (Jn 7:7).

Človek takto nikdy nehovoril. Prečo nie? Pretože Ježiš je viac než len človek. On je Boží Syn. Preto nestačí len počúvať, čo hovorí. Musíme pred Ním padnúť na kolená a uctievať Ho ako Boha. To je jediný dôkaz, že sme Ježiša pochopili.

Pane, klaniame sa Ti ako Tomu, ktorého osoba i  učenie majú božský pôvod.


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal