Biblia a teológia

26. február

Nato jeho matka povedala obsluhujúcim: Urobte všetko, čo vám povie! Podľa židovských predpisov o očisťovaní tam stálo šesť kamenných nádob na vodu. Ježiš povedal obsluhujúcim: Naplňte nádoby vodou! A naplnili ich až po okraj. Potom im povedal: Teraz načrite a zaneste starejšiemu! A oni zaniesli. Keď starejší ochutnal vodu, zmenenú na víno, nevedel, odkiaľ je, no obsluhujúci, čo naberali vodu, to vedeli. Zavolal si ženícha a povedal mu: Každý človek podáva najprv dobré víno a potom, keď si hostia vypijú, horšie. Ty si však zachoval dobré víno až doteraz.

Ján 2:5-10

V tomto príbehu sa stretáva viera a poslušnosť ľudí na jednej strane s Ježišovou mocou na strane druhej. Mária verí, že Ježiš môže nedostatok zmeniť na hojnosť. Obsluhujúci poslúchnu, keď im Ježiš povie: Naplňte nádoby vodou! A naplnili ich až po okraj. Aj keď to na prvý pohľad vyzeralo nezmyselne. Veď to bolo víno, ktoré sa minulo, nie voda. Poslúchnu a stanú sa svedkami zázraku. Príbeh začína slovami: Nemajú vína. A končí sa svedectvom starejšieho: Každý človek podáva najprv dobré víno a potom, keď si hostia vypijú, horšie. Ty si však zachoval dobré víno až doteraz.

My nemáme, ale Ježiš má. Čo máme, sú prázdne ruky, ktoré len On môže naplniť svojím požehnaním. Naše zásoby sa minú, ale Božie zdroje sú nevyčerpateľné. Ježiš, Ženích našej duše, je ten, o ktorom platia slová starejšieho: Ty si však zachoval dobré víno až doteraz. Áno, až doteraz, ba až do konca nášho pozemského života môžeme piť to Ježišovo dobré „víno“, víno radosti, pokoja, požehnania. Aby sme potom vo večnosti pili to najlepšie víno na jeho svadbe, na svadbe Baránkovej v Božom kráľovstve (Mt 26:29).

Jedného abstinujúceho alkoholika sa pýtali, či verí v premenenie vody na víno. On odpovedal: Samozrejme, že verím. Veď v mojom živote Ježiš urobil ešte väčší zázrak. On premenil víno na nábytok, oblečenie a jedlo pre celú moju rodinu. Ježiš je ten, ktorý premieňa. A nielen vodu na víno. Čo je to, čo ešte len čaká na jeho premenu v našom živote?

Pane, ďakujeme, že tvoja moc stačí i na premenu nášho života.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal