Biblia a teológia

6. september

V roku, keď zomrel kráľ Uzija, videl som Pána sedieť na vysokom a vznešenom tróne. Okraje jeho rúcha napĺňali chrám. Nad ním stáli serafi. Každý mal po šesť krídel: dvoma si zakrývali tvár, dvoma si zakrývali nohy a dvoma lietali. Jeden druhému volal: Svätý, svätý, svätý je Hospodin zástupov, celá zem je plná jeho slávy. Prahy dverí sa zachveli od hlasu volajúceho a chrám sa naplnil dymom. Povedal som: Beda mi, som stratený, lebo som muž s nečistými perami a bývam medzi ľudom s nečistými perami a moje oči videli kráľa, Hospodina zástupov.

Izaiáš 6:1-5

Čo znamená stretnúť sa s Bohom? Prežiť hlboké sebapoznanie. Také, aké prežil Izaiáš, ktorý volá: Beda mi, som stratený, lebo som muž s nečistými perami. Nie je to prvýkrát, čo prorok používa slovíčko beda. On ho používa pomerne často. Lenže doteraz vyšlo z jeho úst vždy len na adresu tých druhých (Iz 5:20-22). Ale teraz ho prvýkrát vťahuje na seba samého. Predtým hovoril: Beda vám. Teraz však hovorí: Beda mi. Predtým odsudzoval hriechy druhých. Teraz odsudzuje svoj vlastný hriech. Predtým vynášal súd nad druhými. Teraz ho vynáša sám nad sebou. Hriech, ktorý doteraz videl len u druhých, keď hovorí: …bývam medzi ľudom s nečistými perami, teraz vidí aj u seba: …som muž s nečistými perami. Už to nie sú len tí druhí, ktorí majú problém so svojimi ústami. Som to i ja. Som jedným z nich. Nie som lepší než oni.

Čím Izaiáš vysvetľuje svoje sebapoznanie? Svojím videním Boha: moje oči videli kráľa, Hospodina zástupov. Nie je to prvé videnie, ktoré mal. Veď na začiatku tejto knihy čítame: Videnie Izaiáša, Ámocovho syna, ktoré prijal o Judsku a Jeruzaleme (Iz 1:1). Ale tu vidí Pána: Videl som Pána sedieť na vysokom a vznešenom tróne. Aký je rozdiel medzi týmito videniami? Priepastný. Keď Izaiáš videl Júdu a Jeruzalem, volá: Beda vám! Ale keď vidí Pána, volá: Beda mi! Keď videl Júdu a Jeruzalem, vynáša súd nad nimi a hovorí: Zahyniete. Keď vidí Pána, vynáša súd nad sebou a volá: Som stratený! Pri prvom videní videl duchovný stav Božieho ľudu. Ale keď vidí Pána, vidí svoj vlastný duchovný stav. Nič nám nepovie o sebe toľko ako to, keď sme konfrontovaní s Bohom. Lebo z poznania Boha a jeho svätosti sa rodí poznanie seba a vlastnej hriešnosti.

Pane, daruj nám také poznanie Teba, ktoré povedie k pravému poznaniu seba!

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal