Biblia a teológia

27. január

…a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom…Lebo ak vy odpustíte ľuďom ich poklesky, aj vám odpustí váš nebeský Otec. Ale ak vy neodpustíte ľuďom, ani váš nebeský Otec neodpustí vaše poklesky.

Matúš 6:14-15

Prosbou o odpustenie nás Ježiš učí dvom veciam. Aby sme boli ľuďmi pokánia i ľuďmi odpustenia. Tými, ktorí o odpustenie prosia, ale i tými, ktorí ho aj sami udeľujú. Preto k tejto prosbe Ježiš pripája vážny doslov. Vie, že pre nás je ľahšie prosiť Boha o odpustenie ako odpustiť druhému. Prečo? Pre tvrdosť nášho srdca. Ale nemôžeme chcieť odpustenie pre seba a pritom nemať odpustenie pre druhého.

Ako však máme rozumieť Ježišovým slovám: Lebo ak vy odpustíte ľuďom ich poklesky, aj vám odpustí váš nebeský Otec? Vari je Božie odpustenie závislé od nášho odpustenia a podmienené naším odpustením? Vari si naším odpustením môžeme zaslúžiť Božie odpustenie? Nie. Boh vždy odpúšťa ako prvý. Jeho odpustenie vždy predchádza nášmu odpusteniu. Veď inak by sme sa nestali Božími deťmi. Božie odpustenie pritom nie je ničím podmienené a nie je ničím zaslúžené, lebo Boh odpúšťa z milosti. Ale komu bolo odpustené, ten má tiež odpúšťať. Ako Pán odpustil vám, tak aj vy odpúšťajte druhým (Kol 3:13)! Ježiš nám hovorí: Ako ty chceš, aby Boh naložil s tvojím dlhom, tak i ty máš naložiť s dlhom svojich vinníkov. Čo chceš, aby Boh urobil pre teba, odpustil ti tvoje poklesky, musíš i ty urobiť pre druhého, odpustiť mu jeho poklesky. Čo je teda znakom ľudí, ktorým bolo odpustené? To, že odpúšťajú svojím vinníkom. Komu Boh neodoprel svoje odpustenie, ten ho nemôže odoprieť druhému.

Ak sa pýtame, akým právom Ježiš od nás žiada, aby sme boli odpúšťajúcimi ľuďmi, pozrime sa na kríž. Robí to právom Toho, ktorý sa ešte i na kríži modlí za svojich nepriateľov: Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia (Lk 23:34)!

Pane, prosíme, obmäkči naše srdce, keď máme do činenia s našimi vinníkmi!

Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal