Nezaradené

27. máj

No medzi vami sú niektorí, čo neveria. Ježiš totiž vedel od začiatku, ktorí neveria a kto ho zradí. A dodal: Preto som vám povedal, že nikto nemôže prísť ku mne, ak mu to nezaručí Otec. Preto mnohí z jeho učeníkov ho opustili a viac s ním nechodili.

Ján 6:60-66

Na začiatku tejto kapitoly vidíme tisícové zástupy ísť za Ježišom. Ježiš tu dosiahne vrchol svojej popularity. Veď Ho dokonca chceli korunovať za kráľa! (Jn 6:15) Na konci kapitoly však vidíme mnohých jeho priaznivcov, ako Ho opúšťajú. Stačila jedna kázeň, aby Ježiš prišiel o väčšinu svojich nasledovníkov. Čítame, že mnohí z jeho učeníkov ho opustili a viac s ním nechodili. Jedných pohoršilo Ježišovo tvrdenie o jeho božskom pôvode, keď prehlásil: Ja som chlieb, ktorý zostúpil z neba (Jn 6:41). Ďalších pohoršili slová o jeho tele a krvi, teda že len ako obetovaný sa stane chlebom, ktorý dáva život.

Ako v tejto situácii reaguje Ježiš? Snaží sa zastaviť svojich učeníkov na ich odchode? Prehovára ich, aby sa vrátili? Nie, nič také nerobí. On s tým totiž počítal. Veď sám hovorí: No medzi vami sú niektorí, čo neveria. Ježiš oznámi skutočnosť nevery medzi svojimi učeníkmi ešte skôr, než Ho opustia. Neprekvapí Ho to. Prečo nie? Ježiš totiž vedel od začiatku, ktorí neveria a kto ho zradí. To znamená, že nie je viera ako viera. To, čo na začiatku môže mať zdanie viery, sa neskôr zmení na neveru. Veď koľkí začali s Ježišom, ale po čase Ho opustili. Pre nás to môže byť veľkým prekvapením. Ale nie pre Ježiša. Lebo čo my zistíme až po čase, On už vie od začiatku.

On aj o nás vie, ako je to s našou vierou, či je trvalá, alebo len dočasná. Čo vieme o svojej viere my? To, že sa nemôžeme za ňu zaručiť. Urobiť tak môže jedine Boh, ako hovorí Ježiš: Preto som vám povedal, že nikto nemôže prísť ku mne, ak mu to nezaručí Otec. Za pravou vierou vždy stojí Božia iniciatíva. Boh je ten, ktorý človeka priťahuje k svojmu Synovi. (Jn 6:44) Naša viera je len odpoveďou na túto iniciatívu milosti a lásky. Preto nemôžeme stavať na svojom rozhodnutí sa pre Ježiša, jedine na Božom rozhodnutí sa pre nás. Ak som prišiel k Ježišovi v pokání a viere, bolo to preto, lebo ma k Nemu pritiahol Otec. V tom je moja záruka.

Pane, Ty vieš všetko i o nás. Prosíme, zachovaj našu vieru až do konca!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.