Nezaradené

28. október

Článok patrí do série každodenných zamyslení nad knihou Genezis s názvom Ako bolo na počiatku.

Jákob sa usadil v Kanaáne, kde jeho otec býval ako cudzinec. Toto sú príbehy Jákobovho rodu. Sedemnásťročný mládenec Jozef pásaval ovce so svojimi bratmi a býval so synmi otcových žien Bilhy a Zilpy. Jozef o nich prinášal otcovi zlé správy. Izrael miloval Jozefa viac než ostatných synov. Narodil sa mu totiž v starobe a Jákob mu dal ušiť pestré šaty. Keď jeho bratia videli, že otec ho má radšej než ostatných svojich synov, znenávideli ho a nevedeli sa s ním prívetivo rozprávať.

Genezis 37: 1 – 4

V rodine Jákoba sa schyľuje k veľkej rodinnej tragédii. Na túto tragédiu nás pripravuje refrén, ktorý sa v texte niekoľkokrát opakuje: … bratia… znenávideli Jozefa. (v.4) … ešte väčšmi ho znenávideli ( v.5). … ešte viac ho znenávideli (v.8). Máme tu do činenia so stupňujúcou sa nenávisťou Jozefových bratov. Čo sú jej príčiny? Prvou z nich je Jozefovo donášanie na svojich bratov: Jozef o nich prinášal otcovi zlé správy.

Jozef sa dištancuje od svojich dospelých bratov. Nepripojí sa k nim, keď robia zle. To je dobré. Lenže on ide ešte ďalej a začne na nich donášať. Žaluje na nich otcovi. To už nie je dobré. Deti nemajú žalovať. Prečo nie? Ak je jedno dieťa potrestané kvôli žalobe druhého dieťaťa, len to prehĺbi jeho vzdor voči rodičom. A navyše vyvolá to hnev na žalujúceho súrodenca. Ale najhorší dopad má žalovanie na samotného žalobcu. Žalobca či chce alebo nie, stavia sa do roly toho lepšieho, spravodlivého, bezúhonného. Rodí sa v ňom pocit morálnej nadradenosti. Preto donášanie a žalovanie najviac ohrozuje samotného žalobcu. Kriví to jeho charakter. Akoby aj nie, keď žalovať na bratov je úloha satana (Zj 12:10). Aj on žaluje na nás, a to s veľkou radosťou. Aj pravdu hovorí o nás. Ale nie preto, aby nám pomohol, ale aby nás pred Bohom „potopil“.

Čo mal teda Jozef urobiť? Mal stáť na strane bratov a mlčať? Alebo mal stáť na strane otca a hovoriť? To je zle položená otázka. To my tak rozmýšľame, komu chytiť stranu, s kým držať a proti komu. A keď je zle položená otázka, nikdy nedostaneme správnu odpoveď. Jozef nemal stáť ani na strane bratov, ani na strane otca, ale na strane pravdy. Čo to znamená? Mal sa nielen dištancovať od bratov, ale mal ich aj napomenúť: Bratia, robíte zle. Ak by si opakovane nedali povedať, mal ich varovať, že to oznámi otcovi. Stáť na strane pravdy je vždy ťažšie ako stáť na strane ľudí. Kladie to na nás oveľa väčšie nároky.

Pane, chráň nás pred tým, aby sme neboli nositeľmi zlých správ o druhých!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal