Nezaradené

7. máj

Článok patrí do série každodenných zamyslení z Lukášovho evanjelia s názvom … a začali sa radovať.

Ježiš si zavolal Dvanástich a dal im silu a moc nad všetkými zlými duchmi, ako aj moc uzdravovať z neduhov. Poslal ich hlásať Božie kráľovstvo a liečiť chorých. Povedal im: Nič si neberte na cestu; ani kapsu, ani chlieb, ani peniaze, ani dvoje šiat. Vždy, keď vojdete do niektorého domu, zostaňte tam a nevychádzajte odtiaľ. Keby vás niekde neprijali, odíďte z toho mesta a straste si prach z nôh ako svedectvo proti nim. Vyšli teda, porozchádzali sa po dedinách, všade hlásali evanjelium a uzdravovali.

Lukáš 9: 1 – 6

Tí, ktorí boli predtým povolaní, sú teraz poslaní hlásať Božie kráľovstvo, ktoré prišlo s Ježišom. A kto je Pánom poslaný, je aj Pánom vystrojený, zmocnený. Tak, ako aj v tomto prípade: … dal im silu a moc nad všetkými zlými duchmi, ako aj moc uzdravovať z neduhov.

Ako Ježišovo zvestovanie slova bolo sprevádzané uzdravovaním a vyháňaním démonov, tak aj zvestovanie Dvanástich. Ako Ježišove divy a zázraky boli sprievodnými znameniami jeho mesiášstva, tak aj divy a zázraky Dvanástich boli sprievodnými znameniami ich apoštolstva (2Kor 12:12). Dnes už zvestovanie evanjelia nie je sprevádzané divmi a zázrakmi, lebo dnes už nemáme apoštolov. Oni tvoria základ cirkvi, ktorý je už položený. Ale tak ako Dvanásti vtedy, ani my dnes nie sme poslaní slúžiť vo vlastnej moci, ale v moci Svätého Ducha (Sk 1:8).

K vystrojeniu Dvanástich nepatrí len to, čo dostali, ale aj to, čo nedostali: Nič si neberte na cestu; ani kapsu, ani chlieb, ani peniaze, ani dvoje šiat. Majú ísť bez ľudskej zaistenosti. Ježiš im týmto odníma tú najväčšiu starosť, starosť o seba. Lebo kto je poslaný, má mať starosť jedine o posolstvo, nie o seba. O neho sa postará Pán. Týmito pokynmi sú Dvanásti vedení k závislosti od svojho Pána. A On sa o nich postará. Ako? Prostredníctvom ľudí: Vždy, keď vojdete do niektorého domu, zostaňte tam a nevychádzajte odtiaľ. Neprechádzajte z domu do lepšieho domu, nehľadajte pre seba lepšie zaopatrenie, ale buďte spokojní s tým, čo vám dajú. Pán sa teda postará o tých, ktorí sa postarajú o jeho učeníkov.

Ani dnes by služba mnohých v cirkvi nebola možná bez finančnej a materiálnej podpory iných. Každý nemôže stáť v prvej línii Božieho kráľovstva. Ale naše domy môžeme otvoriť dokorán, aby mohli do nich vojsť tí, ktorí nemajú ani kapsu, ani chlieb, ani peniaze, ani dvoje šiat. Aby to všetko našli pod našou strechou.

Pane, pomôž nám otvoriť aj naše ruky a domy pre potreby tvojho kráľovstva!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie . . . A ZAČALI SA RADOVAŤ – úvahy na každý deň vydanej v roku 2022.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal