Nezaradené

29. január

Článok patrí do série každodenných zamyslení z Lukášovho evanjelia s názvom … a začali sa radovať.

V Jeruzaleme vtedy žil človek menom Simeon. Bol to človek spravodlivý a bohabojný, očakával potechu Izraela a Duch Svätý bol s ním. Duch Svätý mu zjavil, že nezomrie, kým neuvidí Pánovho Mesiáša. Z vnuknutia Ducha prišiel do chrámu. A keď rodičia prinášali dieťa Ježiša, aby splnili, čo predpisoval zákon, aj on si vzal dieťa do náručia a velebil Boha… Vtedy žila aj prorokyňa Anna, dcéra Fanuelova z Aserovho kmeňa. Keď sa vydala, žila s mužom sedem rokov, potom do osemdesiatich štyroch rokov ako vdova. Neodchádzala z chrámu, vo dne v noci slúžila Bohu pôstom a modlitbami. Práve v tej chvíli prišla aj ona, velebila Boha všetkým, čo očakávali vykúpenie Jeruzalema, rozprávala o dieťati.

Lukáš 2: 22 – 28, 36 – 38

V pastieroch sa Ježišovi poklonil ľud zeme, jednoduchí obyvatelia Palestíny. V mudrcoch sa Mu poklonili predstavitelia pohanstva (Mt 2). Ale kde je očakávajúca cirkev, tí tichí v zemi? Veď proroci zvestovali, že napriek duchovnému úpadku Izraela tu vždy bude zostatok tých, ktorí zostanú verní Bohu a budú očakávať spásu Izraela. A práve teraz sa objavia na scéne, v chráme. Simeon a Anna sú reprezentanti očakávajúcej cirkvi. V nich má zostatok verných svoje zastúpenie.

O Simeonovi Lukáš hovorí, že očakával potechu Izraela. O Anne zasa hovorí, že patrila medzi tých, čo očakávali vykúpenie Jeruzalema. Tým je povedané, v čom spočíva to potešenie, na ktoré Simeon očakával. Spočíva vo vykúpení, ktoré Anna spolu s ďalšími očakávala. Veď niet väčšieho potešenia pre človeka ako to, keď Boh vstúpi do jeho života so svojím darom spásy. A je to práve dieťa Ježiš, ktoré rodičia priniesli do chrámu, skrze ktorého Boh pripraví vykúpenie. Lebo Ježiš raz zaplatí výkupné, ktorým človeka vykúpi z moci hriechu, diabla a smrti.

Simeon… očakával potechu Izraela. V čom spočíva tajomstvo jeho očakávania? Veď o mnohých v Izraeli to už neplatilo. Už dávno im došiel „dych“. Ale nie Simeonovi. To tajomstvo je v Duchu Svätom, ktorý sa tu spomína až trikrát. On je Ten, ktorý udržuje verných v očakávaní. Bez Neho by aj Simeonovi, aj Anne došiel dych. A čo sa stane, keď je očakávanie týchto verných odmenené? Simeon velebil Boha. Anna velebila Boha a všetkým, čo očakávali vykúpenie Jeruzalema, rozprávala o dieťati. Oslavujú Boha a hovoria o Ježišovi. O čo viac by sme to mali robiť my!

Pane, ďakujeme za potešenie, ktoré sme našli v tvojom vykúpení!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie . . . A ZAČALI SA RADOVAŤ – úvahy na každý deň vydanej v roku 2022.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.