Nezaradené

3. apríl

Medzitým ho učeníci prosili: Rabbi, jedz! On im však povedal: Ja mám jesť pokrm, o ktorom vy neviete. Tu si hovorili učeníci medzi sebou: Vari mu niekto priniesol jesť? Ježiš im povedal: Mojím pokrmom je plniť vôľu toho, čo ma poslal, a dokonať jeho dielo.

Ján 4:31-34

Na začiatku kapitoly nechávajú učeníci unaveného a hladného Ježiša pri studni a idú do mesta nakúpiť potravu (Jn 4:8). Teraz sa vrátili a hovoria svojmu Pánovi: Rabbi, jedz! Aké je ich však prekvapenie, keď Ho nájdu nasýteného! Nie, nikto Mu medzitým nepriniesol jedlo, ako si oni myslia. Ježiš má však pokrm, o ktorom oni doteraz nevedeli. Čo je to za pokrm? Mojím pokrmom je plniť vôľu toho, čo ma poslal, a dokonať jeho dielo.

Prečo Ježiš prišiel na svet? Neprišiel z vlastného rozhodnutia, ale z Božieho rozhodnutia. Bol to Otec, ktorý poslal Syna na svet. S akým poslaním však prišiel Ježiš? Plniť vôľu toho, čo Ho poslal a dokonať jeho dielo. Aby Ježiš mohol konať Božie dielo, musí plniť Božiu vôľu. Lebo bez poslušnosti Božej vôli toto dielo nemôže byť konané.

To platí o každom Božom diele, ku ktorému nás Boh prizve. Cez našu poddanosť Božej vôli Boh uskutočňuje svoje dielo. Ale čo je to za dielo, ktoré Ježiš prišiel konať a dokonať? Je to dielo spásy, aby nikto, kto verí v Syna, nezahynul, ale mal večný život (Jn 3:16). Preto Ježiš viedol rozhovor so Samaritánkou, preto ju viedol k viere v seba, aby sa spása odohrala i v jej živote. Aby ani ona nezahynula. Toto je Božia vôľa, ktorú tu Ježiš plní. Milostivá vôľa!

Poslanie, ktorým je poverený, dokonať Božie dielo, Ježiš jedného dňa i naplní. Vo chvíli, keď bude visieť na kríži, z jeho úst zaznie víťazoslávne: Dokonané je! Len za cenu vlastnej smrti môže Ježiš dokonať dielo spásy. Lebo niet spásy človeka bez Ježišovej obete na kríži.

Ale Ježiš neplní Otcovu vôľu neochotne, ale dobrovoľne. V jej plnení nachádza svoje nasýtenie, pokrm pre svoju dušu. Človek hľadá nasýtenie mimo Božej vôle. Hľadá ho v plnení svojej vôle. Ale naša vôľa sa nikdy nestane pokrmom, ktorý nasýti našu dušu. Lebo sme boli stvorení pre Boha. Len v plnení Božej vôli sa neminieme zmyslu i poslania svojho života.

Pane, pomôž nám svoj život dať do súladu s tvojou vôľou!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal