Nezaradené

30. december

Hľa, prídem čoskoro a moja odplata príde so mnou, aby som odplatil každému podľa jeho skutkov. Ja som Alfa i Omega, prvý i posledný, počiatok i koniec. Blahoslavený sú tí, čo si perú rúcha, aby získali prístup k stromu života a vošli bránami do mesta. Vonku zostanú psy, čarodejníci, smilníci, vrahovia, modlári a každý, kto miluje a pácha lož.

Zjavenie 22:14-15

Ako máme rozumieť Kristovmu slovu: Hľa, prídem čoskoro? Slovo skoro či čoskoro znamená i rýchlo. Nevyjadruje čas príchodu, ale spôsob príchodu. Teda nie kedy príde, ale ako príde. Práve tak ako náš odchod môže prísť náhle, nečakane, rýchlo, tak aj Kristov príchod bude náhly, nečakaný, rýchly. A už či to bude náš odchod, alebo Kristov príchod, jedno i druhé bude pre nás znamenať súd. Lebo On hovorí: Hľa, prídem čoskoro a moja odplata príde so mnou, aby som odplatil každému podľa jeho skutkov.

Čo znamená súd? Konečné rozdelenie ľudí na dve skupiny. O jednej skupine Kristus hovorí, že vojde bránami do mesta. O druhej hovorí, že zostane vonku, pred bránami mesta. Výsledkom súdu bude, že jedni budú vo vnútri a druhí budú vonku.

Byť vnútri znamená byť zachránený pre večnosť, pre večné spoločenstvo s Bohom. Mať účasť na občianstve toho večného mesta. A kto sú tí, ktorí vojdú dnu? … tí, čo si perú rúcha. Prať svoje rúcho znamená zbaviť ho morálnej nečistoty, špiny, ktorou je náš hriech. Je len jeden čistiaci prostriedok, ktorý môže vyprať toto morálne znečistenie nášho života, a tým je krv Ježiša Krista. Anjel už skôr povedal Jánovi o tých, čo si oprali rúcha: Tí oprali svoje rúcha a vybielili ich v Baránkovej krvi (Zj 7:14).

Krv je symbol Kristovej obete, ktorá sa stala prameňom očistenia. Ona zmýva náš hriech a robí tak dokonale. Čo bolo špinavé, vybieli do čista. Rúcha sa teda perú pod Kristovým krížom. Nie raz, ale znovu a znovu. Lebo tak, ako sa znovu a znovu znečisťujem, potrebujem sa znovu a znovu aj očisťovať. Kristova obeť mi však zabezpečuje nielen denné očistenie, ale i večný život v budúcnosti. Lebo vďaka nej môžem mať vybielené rúcho a byť vpustený do večného mesta.

Pane, ďakujeme, že tvoja krv stačí na vybielenie i nášho rúcha!

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal