Nezaradené

30. máj

Článok patrí do série každodenných zamyslení z Lukášovho evanjelia s názvom … a začali sa radovať.

Potom určil sedemdesiatich iných, rozoslal ich pred sebou po dvoch do každého mesta a osady, kam chcel sám ísť. I povedal: Žatva je veľká, ale robotníkov je málo. Proste preto Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu!

Lukáš 10: 1 –2

Predtým Ježiš vyslal dvanástich, teraz sedemdesiatich. Jeden aj druhý počet je symbolický. Vyslaním dvanástich si Ježiš robí nárok na celý Izrael. Počtom sedemdesiat (číslo plnosti a celosti) si zas robí nárok na celý svet. Lebo podľa Židov na zemi žilo sedemdesiat národov. Poslanie učeníkov nevyplýva z ich zbožnej snahy urobiť niečo pre svojho Pána. Ono má pôvod v Pánovi: Ako budú kázať, ak nie sú poslaní (Rim 9:15)? Je rozdiel medzi tým, čo človek činí pre Božie kráľovstvo z vlastnej snahy a tým, čo Ježiš činí skrze toho, koho poslal. Splnomocnenému kázaniu vždy predchádza Ježišovo vyslanie.

Preto Ježiš nevolá učeníkov k tomu, aby verbovali ďalších pracovníkov. Majú sa modliť, aby sa Pán žatvy postaral o ďalších robotníkov pre svoju žatvu. Veď čo platí o žatve? Žatva je veľká… Žať znamená pozbierať úrodu z poľa. Ale kde je tá úroda? Ježiš doteraz pôsobil v Galilei. Ale čo tam dosiahol? O chvíľu vysloví svoje beda nad mestami v Galilei, v ktorých pôsobil (Lk 10:13 – 15). Tak to vyzerá s jeho „úspechom“ v Galilei. Teraz opúšťa Galileu a ide do Jeruzalema. Tam Ho čaká odmietnutie, odsúdenie a smrť. Za sebou neúspech, pred sebou neúspech. A napriek tomu povie: Žatva je veľká…

A čo dnes? Dnes ľudia rovnako odmietajú Ježiša ako vtedy. Tak, ako je to s tou veľkou žatvou? Na inom mieste Ježiš vysloví toto slovo o žatve pri pohľade na zástupy: … prišlo mu ich ľúto, lebo boli zbedačení a sklesnutí ako ovce bez pastiera. Vtedy povedal: Žatva je síce veľká, ale robotníkov málo (Mt 9:36-37). Tam, uprostred tých zástupov, uprostred ľudskej biedy, vidí Ježiš tú žatvu. Žatva je veľká všade tam, kde je veľká ľudská bieda. A čím väčšia je bieda, tým väčšia je žatva. A rovnako platí, že je jej oveľa viac ako robotníkov. Preto: Proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu! Tým je vyjadrená úplná závislosť od Pána žatvy. On je Ten, ktorý posiela. My máme byť tými, ktorí prosia. Ak je robotníkov málo, chyba nie je v Pánovi žatvy, ale v cirkvi, ktorá sa nemodlí. Miesto toho verbuje, volá, vyzýva a povoláva ľudí, ktorých nepovolal a nevyslal Pán žatvy. A potom to tak na žatve aj vyzerá.

Pane, odpusť nám, že neraz nahrádzame modlitbu svojou ľudskou aktivitou!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie . . . A ZAČALI SA RADOVAŤ – úvahy na každý deň vydanej v roku 2022.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal