Nezaradené

4. máj

Samé skutky, ktoré konám, svedčia o mne, že ma poslal Otec. A Otec, ktorý ma poslal, sám vydal svedectvo o mne. Vy ste nikdy nepočuli jeho hlas, ani nevideli jeho tvár a jeho slovo nezostáva vo vás, lebo neveríte tomu, ktorého poslal. Skúmate Písma, lebo si myslíte, že v nich máte večný život, a práve ony svedčia o mne. Lenže vy nechcete prísť ku mne, aby ste mali život.

Ján 5:36-44

Ježiš v rozhovore so Židmi o sebe prehlásil, že má božský pôvod i božskú autoritu. Čo platí o Bohu, platí i o Ňom. Týmito tvrdeniami postavil ľudí  vtedy i dnes pred otázku viery: Dá sa jeho tvrdeniam veriť? Môže ich Ježiš niečím dokázať? Ježiš svoje tvrdenia založil na dvojnásobnom svedectve Boha Otca.

Boh nám neposkytol dôkazy o Ježišovom božstve, ale svedectvo. Kde sú dôkazy, tam už nie je potrebná viera. Ale keď ide o Ježiša, o duchovné skutočnosti, nie sme ušetrení kroku viery. Ten musíme urobiť, ak chceme mať život, ktorý je v Kristovi. On hovorí, o čo tu ide: …aby ste mali život. Nejde tu o nič menej než o život, o večnú spásu.

Boh nám však dal pomôcky k viere, svoje dvojnásobné svedectvo o Ježišovi. Jednak je to viditeľné svedectvo, ktoré vtedy ľudia videli na vlastné oči. Boli to Ježišove zázraky, ktoré svedčili o jeho božstve. Záznam o nich máme dnes v evanjeliách.  A jednak je to písomné svedectvo, jeho slovo (v. 38), teda Otcovo slovo, Biblia, ktorá svedčí o Ježišovi. Toto dvojnásobné božské svedectvo Otca dosvedčuje božský pôvod i božskú autoritu Syna.

Priviedlo Židov toto svedectvo k viere v Ježiša ako Božieho Syna? Ježiš hovorí: …neveríte. Prečo neverili? Lebo vy nechcete prísť ku mne. I dnes mnohí neveria, ale nie preto, že nemôžu, ale že nechcú veriť. Keby chceli, tak by mohli. Prekážkou k viere nie je ich rozum, ale ich tvrdé srdce. Ich problém nie je intelektuálny, že nemôžu veriť, ale morálny, že sa nechcú zmeniť. Len sa pritom skrývajú za takzvané rozumové dôvody. Môcť, ale nechcieť. Aké smutné! Lenže vy nechcete prísť ku mne, aby ste mali život. Nechcieť prísť k Ježišovi znamená pripraviť sa o život, ktorý On dáva, o večný život. A to je večná škoda!

Pane, zmiluj sa nad nami, aby sme nepatrili medzi tých, čo môžu, ale nechcú!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal