Nezaradené

30. november

V prvý deň týždňa, včasráno, keď bola ešte tma, prišla k hrobu Mária Magdaléna a videla, že kameň je od hrobu odvalený. Bežala teda a prišla k Šimonovi Petrovi a k druhému učeníkovi, ktorého mal Ježiš rád, a povedala im: Vzali Pána z hrobu a nevieme, kam ho položili. Peter a ten druhý učeník šli k hrobu. Bežali obaja spolu, ibaže druhý učeník bežal rýchlejšie ako Peter, takže prišiel k hrobu prvý. Keď sa nahol, videl tam ležať plachty, ale dnu nevošiel. Vzápätí za ním prišiel aj Šimon Peter, vošiel do hrobu a videl ležať plachty aj šatku, ktorú mal Ježiš na hlave. Tá však nebola medzi plachtami, ale zvinutá osobitne na inom mieste. Vtedy vošiel aj ten druhý učeník, ktorý prišiel k hrobu prvý. Videl a uveril. Ešte totiž nerozumeli Písmu, že má vstať z mŕtvych. Potom sa učeníci vrátili domov.

Ján 20:1-10

V to prvé veľkonočné ráno sme svedkami zvláštnych pretekov. Peter a Ján bežia k Ježišovmu hrobu, aby si overili správu, s ktorou prišla Mária. Ktorý z nich bude pri hrobe prvý? Ján je rýchlejší, ale do hrobu nevojde. Peter je pomalší, ale do hrobu vojde. Za ním vojde i Ján. Obidvoch upúta poriadok, ktorý vidia v hrobe. Telo síce chýba, ale keby ho niekto vzal, určite by ho vzal aj s plachtou, do ktorej bolo zabalené, i so šatkou, ktorou bola ovinutá hlava. Ale plachty a šatka ležia v hrobe ako prázdna kukla, z ktorej vyletel motýľ.

Ján pre seba urobí jediný možný záver. Telo nikto neukradol, ale Ježiš vstal z mŕtvych! Videl a uveril. Ján uvedie, že k tejto viere nedospel na základe Písma, ktoré predpovedalo Ježišovo vzkriesenie. To až neskôr, keď porozumel Písmu. K viere ho privádza očividný dôkaz, prázdny hrob. Videl a uveril. Tak, ako Máriu a neskôr aj ostatných učeníkov privedie k viere videnie vzkrieseného Ježiša.

Viera Ježišových učeníkov bola založená na videní. Oni uverili, lebo videli. Ich viera má tak veľký význam pre našu vieru, ktorá je z počutia. Je pre nás uistením, že to, čo videli, bolo dostatočne presvedčivé, aby ich to priviedlo k viere. Veď ako veriť že Ježiš žije, keď oni videli, že zomrel?! Mŕtvi predsa nevstávajú na tretí deň z mŕtvych! Ale Ježiš vstal! Preto bol hrob prázdny. Preto bol kameň z hrobu odvalený. Nie kvôli Ježišovi, aby mohol vyjsť von, ale kvôli učeníkom, aby mohli vojsť dnu. Aby videli a uverili. A my spolu s nimi!

Pane, ďakujeme, že v Písme máme hodnoverné svedectvo očitých svedkov.


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie SVETLO na každý deň vydanej v roku 2020.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal