Biblia a teológia

30. september

Naozaj som sa narodil v neprávosti a matka ma počala v hriechu. Hľa, ty obľubuješ pravdu vo vnútri človeka, dávaš mi poznať hĺbku múdrosti.

Žalm 52

Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa! Moja vina, moja vina, moja preveľká vina! V takomto duchu Dávid vyznáva v úvode žalmu svoj hriech. Nehľadá vinu okolo seba, ale len v sebe. Vie, že za svoj hriech nesie osobnú zodpovednosť. A tá je neprenosná.

Ale Dávid spoznáva nielen svoj hriech, ale i svoju hriešnosť: Naozaj som sa narodil v neprávosti a matka ma počala v hriechu. To neznamená, že počatie a pôrod by boli v niečom hriešne. Znamená to však, že na svet už prichádzame s hriešnou prirodzenosťou ako porušené ľudské bytosti. Tým je náš problém oveľa hlbší a vážnejší, než sme si mysleli. Náš hriech je totiž len špičkou ľadovca. Lebo my sa rodíme na svet s infekciou hriechu, ktorá preniká skrz naskrz celou našou bytosťou. Všetko, čo je v nás, naša vôľa, myseľ, city, túžby, je hlboko porušené. Sme hriešnici od narodenia. Stačí sa pozrieť na malé deti, ktoré sa ešte nemali kde a od koho naučiť zlé. Napriek tomu to už dobre ovládajú, nikto ich to ani nemusí učiť. Akoby s tým už prichádzali na svet.

Dávid sa tu teda díva do tváre zla, ktoré však nevidí okolo seba, ale v sebe. Díva sa do tváre porušenosti a neprávosti, ktorá sa nachádza v jeho vlastnom srdci. V srdci, ktoré je od narodenia prevrátené. K takému sebapoznaniu človeka neprivedie žiadna psychológia, jedine Boží Duch. Pokiaľ o sebe nevieme, že naše srdce je prevrátené, nevieme o sebe nič. Pokiaľ o sebe nevieme, že preto hrešíme, lebo sme hriešni a skazení, nevieme o sebe nič.

Ale našu situáciu pred Bohom robí vážnou i ďalšia skutočnosť: Hľa, ty obľubuješ pravdu vo vnútri človeka. Boh sa neuspokojí len s niečím navonok. Jeho požiadavky na našu čistotu siahajú do nášho vnútra. On si robí nárok na vnútornú čistotu, na čistotu našich myšlienok, motívov, túžob. A to je pre človeka nesplniteľná požiadavka. Má zachovávať Boží zákon v srdci. Ale ako?!

S takýmto poznaním o sebe, aké má Dávid, si môže človek buď zúfať, alebo skončiť na kolenách pred Bohom. Tak ako skončil Dávid. A tým ukázal všetkým generáciám hriešnikov cestu domov. Cestu k odpusteniu a záchrane.

Pane, ďakujeme, že môžeme poznať nielen seba, ale i Teba!

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal