Biblia a teológia

Máme pomazávať chorých olejom (Jakub 5:14-15)?

Ako reformovaný protestant patriaci do zboru, ktorý nekladie na obradnosť veľký dôraz, som prirodzene podozrievavý voči všetkému, čo zaváňa náboženským ritualizmom. Modlitebné labyrinty? Nie, ďakujem; zostanem pri spoločnej modlitbe v kostole a súkromnej modlitbe, ktorú odporúča Ježiš (Mt 6:6). Sviečky a kadidlo? Opäť uprednostním obyčajné kázanie a spoločný spev. Takže keď sa ma pýtajú, či by sme mali chorých pomazávať olejom, priznám sa, že sa tejto myšlienke reflexívne bránim. Pre niekoho z môjho teologického kmeňa je polievanie niekoho olejom jednoducho… divné. Verná teológia však neznamená konať podľa pocitov alebo intuície, ide pri nej o podriadenie sa Písmu, kamkoľvek nás vedie.

V tomto prípade Písmo priamo hovorí o tom, či máme chorých pomazávať olejom.

Je niekto medzi vami chorý? Nech si zavolá starších cirkvi a nech sa nad ním modlia, keď ho v Pánovom mene pomažú olejom. A modlitba viery zachráni chorého a Pán ho pozdvihne. A ak sa dopustil hriechov, odpustia sa mu (Jk 5:14-15).

Tento oddiel je notoricky známy pre svoju záhadnosť a určite k nemu nemám posledné slovo. Keďže sa však zdá, že odpovedá na otázku v názve tohto článku, oplatí sa zamyslieť sa nad tým, ako by tento text mal formovať službu chorým v našich zboroch.

Nemám v úmysle rozväzovať všetky exegetické uzly (je ich veľa!). Namiesto toho dúfam, že sa nám podarí získať všeobecnú predstavu o tom, čo Jakub odporúča, keď si jednoducho položíme otázky o texte a budeme sa riadiť základnou hermeneutickou zásadou, že by sme sa vždy mali nechať viesť jasnejšími časťami Písma a obmedzovať naše výklady zložitejších oddielov, ako je tento.

Tak, keď sme si už odkašľali, zamyslime sa nad štyrmi otázkami, ktoré nám pomôžu pochopiť, čo Jakub odporúča.

1. Mali by sme tento oddiel aplikovať na každú chorobu?

Jakub nehovorí, aby ste sa telefonicky spojili so staršími a požiadali ich, aby použili olej zakaždým, keď vás prepadne sezónna alergia alebo dostanete nádchu. Skutočnosť, že chorý človek v tomto texte musí „zavolať“ starších, aby ho navštívili, naznačuje, že tento človek je vážne chorý – nemôže chodiť na spoločné zhromaždenia alebo sa zúčastňovať iných podujatí, kde by sa mohol stretnúť so staršími. Okrem toho opis uzdravenia v 15. verši tiež naznačuje, že tá choroba je vážna.

2. Prečo by mali chorí volať starších?

Z pragmatického hľadiska, keď v čase choroby zavoláte starších, aby sa za vás modlili, o vašich potrebách sa nedozvedia len oni, ale pravdepodobne aj celé zhromaždenie. Starší ako pastieri vášho zboru sú najvhodnejší na to, aby vedeli, ako sa o vás postarať, ako komunikovať vaše potreby zboru a ako slúžiť nádejou evanjelia.

Koniec 16. verša môže tiež napovedať, prečo by chorí mali vyzvať starších, aby sa za nich modlili. V tomto verši Jakub učí, že „veľa zmôže účinná modlitba spravodlivého“. Vzhľadom na kvalifikáciu starších (1Tim 3:1-7) a ich zodpovednosť za to, aby boli pre zbor vzorom zbožnosti (1Pt 5:3), by starší vo vašom zbore mali byť bezúhonní a mali by ste ich vyzvať, aby sa za vás u Boha prihovárali.

Je pozoruhodné, že Jakub uvádza, že chorý človek iniciuje kontakt so staršími a žiada o modlitbu a pomazanie. Sú to z jeho strany skutky viery a pokory, vyjadrenia pokorného spoliehania sa na Boha, ktorý má v rukách moc života a smrti.

3. Ako je to s tým olejom?

Jakubova zmienka o oleji je určite jednou z najzáhadnejších častí tohto oddielu. Povedzme si, čo pomazanie olejom neznamená.

Po prvé, Jakub neučí rímskokatolícku doktrínu o sviatosti pomazania chorých. Nikde nenaznačuje, že by sme pomazanie chorých olejom mali považovať za „sviatosť“. Okrem toho použitie oleja v tomto oddiele nie je na prípravu chorých na smrť, ale je súčasťou modlitieb za uzdravenie a obnovu.

Po druhé, Jakub nenaznačuje, že olej má nejakú magickú alebo nadprirodzenú vlastnosť. Uzdravenie je výsledkom modlitby starších „v Pánovom mene“. Olej je v tomto oddiele druhoradý a dopĺňa ústredný akt modlitby – naše pokorné vyjadrenie závislosti od Pána vo všetkých veciach, najmä v oblasti zdravia.

Napokon, olej v tomto úryvku nie je liečivý, ako naznačujú niektorí komentátori. Hoci je to zaujímavý návrh, v tomto texte nie je žiadny dôkaz, že by sa „olej“ mal vnímať ako náhrada za liek. V skutočnosti v Markovi 6:13 (Mk 6:13), jedinom ďalšom prípade, keď v Novej zmluve nachádzame spojenie oleja a uzdravenia, olej zjavne nie je liek, pretože uzdravenia opísané v tomto oddiele sú nadprirodzené.

Aký je teda zmysel pomazania olejom? Pravdepodobne pomazanie olejom jednoducho symbolizuje zasvätenie Bohu, ako sa to často deje na iných miestach Písma (porov. Nm 3:3; 1Sam 10:1; Ž 89:20). Pomazanie olejom je fyzický úkon, ktorý vyjadruje duchovnú pravdu: patríme Bohu a úplne sme sa odovzdali do jeho starostlivosti. Modlitba vyjadruje túto skutočnosť slovami, pomazanie olejom vyjadruje túto skutočnosť skutkom.

4. Sľubuje tento oddiel, že pomazaní budú uzdravení bez výnimky, ak budú mať dostatok viery?

Začiatok 15. verša akoby naznačoval, že „modlitby viery“ nevyhnutne vedú k fyzickému uzdraveniu. Takýto výklad určite nie je v súlade so skutočnosťou. Zbožnosť nie je zárukou fyzického zdravia ani nemôže navždy odďaľovať smrť (Heb 9:27). Okrem toho sám Pavol, azda najvernejší kresťan vôbec, musel nechať Trofima chorého v Miléte (2Tim 4:20).

Jakub nám skôr pripomína, že modlitba, ktorá sa páči Bohu, pramení zo živej viery, ktorú opísal v 2. kapitole. Pri niektorých príležitostiach Boh používa tieto modlitby plné viery ako prostriedok, prostredníctvom ktorého uzdravuje chorých. Modlitba s vierou nie je čarovná formulka, ktorá donúti Božiu ruku, aby urobila to, čo chceme. Modlitba s vierou je skôr odvážnou prosbou k Bohu, aby uzdravil chorého brata alebo sestru, a zároveň pokorne dôveruje Božiemu dokonalému plánu – plánu, ktorý vyvrcholí tým, že Kristus „zachráni“ a „vzkriesi“ celý svoj ľud pri vzkriesení.

Pokorné spoliehanie sa na Božie milosrdenstvo

Mali by sme chorých pomazávať olejom? To závisí od situácie.

Na jednej strane Boh neprikazuje kresťanom, aby vyhľadali každého chorého brata alebo sestru a pomazali ich. Ak však niekto vážne chorý túži po uzdravení, potom áno – jedným zo spôsobov, ako môže vyjadriť svoje úprimné spoliehanie sa na Boha a podriadenie sa mu, je požiadať spravodlivých ľudí, aby sa za neho prihovorili a symbolicky vyjadrili svoju oddanosť Pánovi pomazaním olejom.

Poznámka redaktora: Preložené z anglického jazyka. Zdroj: The Gospel Coalition

Samuel Emadi

je pastorom baptistick´ho zboru Hunsinger Lane v Louisville v Kentucky, redaktorom 9Marks, podcastu Bible Talk a autorom kníh What Should I Do Now That I'm a Christian? (Crossway, 2020), Who's in Charge of the Church? (Crossway, 2022) a From Prisoner to Prince: The Joseph Story in Biblical Theology (IVP Academic, 2022).

Samuel Emadi tiež napísal