Nezaradené

4. január

Pri modlitbe nehovorte priveľa ako pohania, ktorí si myslia, že budú vypočutí pre svoju mnohovravnosť. Nenapodobňujte ich teda!

Matúš 6:7

Čo je to, čo robí modlitbu pohanskou? Je to pohanské myslenie. Ježiš hovorí: pohaniasi myslia, že budú vypočutí pre svoju mnohovravnosť. Za pohanskou modlitbou sa skrýva pohanské myslenie, pohanská predstava Boha. Je to predstava, podľa ktorej Boh vypočúva modlitby v závislosti od dĺžky a spôsobu modlenia. Čím viac slov, čím dlhšia modlitba a čím okázalejší spôsob modlenia, tým skôr bude človek vypočutý. Tak sa celá pozornosť zameria na spôsob, akým sa človek modlí a nie na Boha, ku ktorému sa modlí.

Ak si myslím, že účinok modlitby závisí od množstva slov alebo od dĺžky či spôsobu modlenia, rozmýšľam rovnako ako pohania. Veď čo je to za Boha, na ktorého účinkuje mnohovravnosť v modlitbe?! Ježiš hovorí: Pri modlitbe nehovorte priveľa, nehromaďte slová, lebo to nie je cesta k vypočutiu.

Žiaľ, aj medzi kresťanmi sa stretneme s názorom, že existujú určité spôsoby a metódy modlenia, ktorými človek dosiahne vypočutie. Raz som bol vyzvaný pripojiť sa k medzinárodnej modlitebnej akcii. V tú istú hodinu sa po celom svete mali ľudia modliť za tú istú vec, čo malo natoľko zvýšiť účinok modlitby, aby ju Boh určite vypočul. Takýto spôsob modlenia sa tak stáva formou zbožného nátlaku na Boha s jediným cieľom: aby Boh nakoniec pred človekom kapituloval.

Pohanská predstava, že vypočutie závisí od modlitebného výkonu či od spôsobu modlitby, je založená na viere, že modlitbou je možné Bohom manipulovať. Napríklad i častým opakovaním mena nejakého boha v modlitbe. S týmto sa stretávame i u niektorých kresťanov, ktorí svoju modlitbu doslova zaplavujú Božími menami. Zabúdajú, že i pre modlitbu platí: Nevyslovíš meno Hospodina, svojho Boha nadarmo (Ex 20:7)! Preto Ježiš svojim nasledovníkom hovorí: Nenapodobňujte ich (pohanov) teda! Nezneucťujme Boha pohanskými spôsobmi modlenia či pohanským zmýšľaním o Ňom!

Pane, očisť naše modlitby od všetkého, čo je v nich  pohanské!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.
Témy:

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal