Nezaradené

4. marec

Židia sa ho pýtali: Aké znamenie nám ukážeš, že to smieš robiť? Ježiš im odpovedal: Zbúrajte tento chrám a ja ho za tri dni postavím. Židia však hovorili: Štyridsaťšesť rokov stavali tento chrám a ty ho postavíš za tri dni? No on hovoril o chráme svojho tela. Po jeho vzkriesení si jeho učeníci spomenuli, že to hovoril, a uverili Písmu i slovu, ktoré Ježiš povedal. Keď bol cez sviatky v Jeruzaleme, mnohí uverili v jeho meno, lebo videli znamenia, ktoré robil.

Ján 2:18-25

Ježišovo účinkovanie vyvolá dvojakú vieru. Jedna je viera jeho učeníkov, druhá je viera zástupov. Jedna je pravá, druhá je nepravá. Čo charakterizuje pravú vieru? To, že je založená na počutí slova: Po jeho vzkriesení učeníci  uverili Písmu i slovu, ktoré Ježiš povedal. Čo charakterizuje nepravú vieru? To, že je založená na videní zázrakov: … mnohí uverili v jeho meno, lebo videli znamenia.

Samozrejme, že aj učeníci videli. Dokonca toho videli oveľa viac než všetci ostatní. A predsa Ján hovorí, že ich viera nebola založená na videní, ale na počutí. Ako tomu máme rozumieť? Veď o viere učeníkov sme čítali i v súvislosti s videním zázraku premeny vody na víno (Jn 2:11). Áno, ale tu čítame o ich viere po Ježišovom vzkriesení. Keď Ježiša zatkli a ukrižovali, ich viera založená na videní ľahla popolom. Ale Ježišovo vzkriesenie znamenalo i vzkriesenie ich viery, pravej viery. Ako k tomu došlo?

Učeníci si na niečo spomenuli. Čo to bolo? Bola to Ježišova predpoveď o jeho smrti a vzkriesení, ktorá sa naplnila. Boli to i predpovede Písma, ktoré sa pri Ježišovi naplnili (pozri Lk 24:6,44). A tak učeníci uverili jednému i druhému, Písmu i slovu. Tomu, čo bolo napísané i tomu, čo bolo povedané. Čo Písmo predpovedalo, to sa v Ježišovi naplnilo. Učeníci uverili Ježišovmu hovorenému slovu, lebo ono súhlasilo s napísaným slovom. Bolo to Písmo, ktoré zohralo vo viere učeníkov rozhodujúcu úlohu. Pravá viera sa teda rodí z čítaného a počutého Božieho slova. A tak je tomu až dodnes. Vidieť, čo učeníci videli, už dnes vidieť nemôžeme. Ale čítať a počuť, čo oni čítali a počuli, môžeme i dnes.

Pane, ďakujeme, že keď máme tvoje slovo, máme všetko, čo potrebujeme, aby sme mohli veriť.


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal