Nezaradené

4. november

Nato vzali Jozefove šaty, zabili kozľa a šaty namočili do krvi. Pestré šaty dali odniesť otcovi s odkazom: Toto sme našli. Pozri, či sú to šaty tvojho syna alebo nie. Keď si ich pozrel, povedal: To sú šaty môjho syna. Zožrala ho divá zver. Jozefa určite roztrhala. Jákob si roztrhol plášť, na bedrá si položil vrecovinu a dlho smútil za svojím synom. Všetci synovia a všetky dcéry ho prišli potešiť, on sa však potešiť nedal a povedal: V smútku zostúpim za synom do ríše mŕtvych. Takto ho oplakával otec. Midjánčania predali Jozefa v Egypte faraónovmu dvoranovi Pótifarovi, veliteľovi telesnej stráže.

Genezis 37:31 – 36

Čo robí hriech s človekom? Deformuje ho, kriví jeho charakter. Tak ako zdeformoval Jozefových bratov. Všetko to začne ich závisťou a nenávisťou voči svojmu bratovi. Ich dlhodobo prechovávané zlé postoje k Jozefovi len čakali na svoju príležitosť, aby sa mohli prejaviť aj navonok. Tú príležitosť bratia dostanú vo chvíli, keď ich Jozef vyhľadá pri pasení oviec: Len čo ho v diaľke zazreli, rozhodli sa, že ho zabijú (v.18). Ich okamžité rozhodnutie zabiť Jozefa je šokujúce. Ale v skutočnosti je to len výsledok dlhodobej nenávisti v ich srdci.

Tie najväčšie previnenia v živote človeka málokedy vzniknú z náhleho, momentálneho popudu. Skoro vždy im predchádza postupné otváranie sa pre zlo. Každý hriech má svoje dejiny, svoju históriu. Zlo, ktoré v človeku dlhodobo dozrieva, sa svojím časom aj navonok prejaví. Tak ako v prípade Jozefových bratov. Brata síce nezabijú, ale predajú ho do otroctva. Tým však ich vina nekončí. Má svoje pokračovanie v previnení sa voči otcovi, ktorého podvedú.

To je zákonitosť hriechu, že jeden hriech plodí ďalší hriech. Bratia chcú jeden hriech zakryť druhým. Lebo kto chce hriech udržať v tajnosti, musí sa dopustiť ďalšieho. Hriech chce totiž zostať vo tme, utajený, skrytý. Preto človek svoju vinu skrýva, tají pomocou ďalšej viny. Tak ako Jozefovi bratia, ktorí sa utečú k podvodu so zakrvavenými šatami. Pomocou nich chcú otca priviesť k záveru, že Jozefa roztrhala divá zver. A potom ho pokrytecky utešujú. Toho, ktorého zármutok a bolesť sami spôsobili. Tá miera ich pretvárky je šokujúca. Pred sebou majú zlomeného, užialeného otca. Ale im nič nebráni ďalej hrať svoju dvojtvárnu úlohu. Pravdu o tom, že Jozef žije, pred ním bezcitne zataja. To by sa museli priznať. A to urobiť nechcú. Nie teraz. Až potom, keď ich k pokániu privedie Boh.

Pane, vidíme, ako hriech deformuje druhých. Ukáž nám, ako deformuje aj nás!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal