Nezaradené

7. október

A večný život je v tom, aby poznali teba, jediného pravého Boha i toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista.

Ján 17:3

Tu máme veľmi prekvapujúcu definíciu večného života. Možno sme si doteraz mysleli, že večný život je život predĺžený do nekonečna. Teda život, ktorý nikdy nekončí. A tu zrazu čítame, že večný život nespočíva natoľko v dĺžke, či v trvaní, ale v poznaní Boha. Tak ako je to vlastne? Ako súvisí večný život s poznaním Boha? A je Boh vôbec poznateľný? Veď ako môžeme poznať Boha, ktorého ešte nikto nikdy nevidel? Boha nie, ale Ježiša áno. Preto Ježiš jedným dychom hovorí o poznaní  Boha i toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista.

Boh je poznateľný len v Kristovi a skrze Krista. Otec je poznateľný len v Synovi a skrze Syna. Preto sa Boží Syn stal človekom, aby zjavil Otca. Ježiš povedal: Kto videl mňa, videl aj Otca (Jn 14:9). Neviditeľný Boh sa stal viditeľným v Ježišovi. Chceš vedieť, aký je Boh? Pozri sa na Krista. Všetko, čo platí o Kristovi, platí aj o Bohu. Čo platí o Synovi, platí i o Otcovi, lebo Otec a Syn sú jedno. Nemôžeme poznať Boha, ak nepoznáme Krista.

Ako však môžeme poznať Boha zjaveného v Kristovi? Podobne ako poznávame ľudí. Ich nespoznávame tak, že si zadovážime ich osobné údaje a zozbierame o nich všetky možné informácie. Nie. Spoznať niekoho môžeme len keď s ním vstúpime do osobného vzťahu. Aj Boha môžeme spoznať len cez osobný vzťah s Ním. Veď osobu nemôžeme poznať inak než osobne. Poznať Boha znamená vstúpiť s Ním do vzťahu lásky a oddanosti k Nemu. A cez tento vzťah s Bohom vstupujeme do večného života.

Keď vstúpime do vzťahu so smrteľným človekom, dĺžka tohto vzťahu bude ohraničená dĺžkou jeho života alebo nášho života. Pre takýto vzťah platí: Až po smrť. Ale keď vstúpime do vzťahu s večným Bohom, dĺžka tohto vzťahu nebude daná dĺžkou nášho života, ale dĺžkou života Boha. Preto vzťah s večným Bohom je večne trvajúci vzťah, lebo v tomto vzťahu Boh vkladá do nás svoj večný život. Poznať Boha znamená narodiť sa z Boha, narodiť sa z večnosti pre večnosť. Žiť život večnosti, ktorý začal už tu a teraz. A pre tento vzťah platí: Ani smrť nás nemôže odlúčiť od Boha.

Pane, ďakujeme, že si nám v plnosti zjavil Otca, aby sme Ho mohli poznať !

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal