Nezaradené

8. december

Anjel mi potom povedal: Toto sú verné a pravdivé slová a Pán, Boh prorockých duchov, poslal svojho anjela, aby svojim služobníkom ukázal, čo sa má čoskoro stať. Hľa, prídem čoskoro! Blahoslavený, kto zachováva prorocké slová tejto knihy.

Zjavenie 22:6-7

Celá dráma knihy Zjavenia vyúsťuje do adventnej zvesti, do zvesti o druhom príchode Ježiša Krista. Tento dôraz na budúcnosť má v Biblii veľmi dôležité miesto. Veď my všetci, mladí i starí, kráčame v ústrety budúcnosti. A budúcnosť, hoci o nej veľa nevieme, ovplyvňuje našu prítomnosť a to hneď dvojakým spôsobom. Buď sa budúcnosť stane pre nás zdrojom úzkosti, obáv a strachu, ktoré z nás vysajú životnú energiu v prítomnosti. Alebo sa budúcnosť stane zdrojom nádejného očakávania, ktoré nám dodá silu v prítomnosti.

A práve o to tu ide. Keď viem, že budúcnosť – moja osobná i celého sveta, časná i večná, je v rukách Pána dejín a že ja kráčam v ústrety prichádzajúcemu Pánovi, ktorý uzavrie dejiny ľudstva a naplní všetky svoje sľuby dané jeho ľudu, vtedy sa i pre mňa môže stať budúcnosť zdrojom nádejného očakávania, ktoré dáva silu žiť v prítomnosti.

Posledná kniha Biblie so svojou zvesťou o druhom príchode Ježiša Krista tak otvára našu vieru pre budúcnosť. Vzdať sa tejto zvesti znamená vzdať sa budúcnosti. Jediné, čo potom človeku zostáva, je prítomnosť. Ale ak som človek, ktorý má len prítomnosť, stanem sa jej otrokom. Potom celé svoje úsilie zameriam len na prítomnosť, len na tento svet a na tento život. Zameriam ho na to, aby mi v živote nič neušlo, aby som využil každú príležitosť pre seba a čím viac vyťažil zo života pre seba. Budem hnaný vedomím, že dnešok je všetko, čo mám, a že ak chcem mať niečo zo života, musím to stihnúť ešte dnes.

Ale ak som človek, ktorý má i budúcnosť, Bohom zaručenú budúcnosť, potom sa stávam slobodným od prítomnosti, potom nežijem len prítomnosťou a len pre prítomnosť, ale v prítomnosti žijem pre budúcnosť. Žijem vo svetle Kristovho príchodu. A ten, kto tak žije, je blahoslavený v Božích očiach.

Pane, ďakujeme za tvoj sľub, že Ty opäť prídeš!

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal