Biblia a teológia

8. jún

Nech sa vám srdce neznepokojuje! Veríte v Boha, verte aj vo mňa! V dome môjho Otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo, bol by som vám azda povedal, že vám idem pripraviť miesto? Keď odídem a pripravím vám miesto, zase prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som jaAk ma niekto miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať. A prídeme k nemu a urobíme si u neho príbytok.

Ján 14:1-3, 23

Ježiš sľubuje svojim učeníkom dva príbytky, jeden v nebi a druhý na zemi. Príbytok v nebi slúži na to, aby tam, kde je On, sme raz aj my boli spolu s Ním. Príbytok na zemi, v našom srdci slúži na to, aby tam, kde sme my, bol aj On spolu s nami. Tým splní svoj sľub, že nás neopustí, ale vráti sa k nám späť na zem. Už nie ako Boh v tele, ale ako Boh v Duchu, keď svoju viditeľnú prítomnosť na zemi zamení za svoju neviditeľnú prítomnosť v Duchu Svätom.

Ježiš nám tak hovorí, že my máme svoj príbytok u Neho, v dome jeho Otca a On má zas svoj príbytok v nás i spolu s Otcom. Spoločným cieľom a zmyslom obidvoch príbytkov je jedno a to isté – byť spolu s Ním v časnosti i vo večnosti. Ba viac, byť v Ňom a On v nás, byť v tajomnej jednote s Otcom i Synom v Duchu Svätom. To znamená, že skôr ako my budeme vo večnosti spolu s Ním, On je v časnosti spolu s nami. Skôr ako my budeme mať spoločenstvo vo večnosti s Ním, On má spoločenstvo v časnosti s nami.

Kľúčom k nášmu príbytku v nebi sú udalosti Veľkej noci, ktoré nám otvorili dvere do Otcovho domu. Kľúčom k Ježišovmu príbytku na zemi je udalosť Turíc. Len Ježiš môže pre nás pripraviť príbytok v nebi. Len Svätý Duch môže pre Ježiša pripraviť príbytok v nás. Ježiš odišiel do neba, aby pre nás pripravil príbytok v dome svojho Otca. Svätý Duch zostúpil z neba, aby pre Ježiša pripravil príbytok v našom srdci. Skôr ako my prídeme do neba, nebo zostúpilo do nás. Nebo tak nie je len nad nami, ale i v nás. Lebo nebo je tam, kde prebýva Boh, Otec so Synom. V Otcovi a Synovi nebo zostúpilo do nás, aby nás pripravilo na nebo, ktoré je nad nami. Lebo nebo je pripravené miesto pre pripravených ľudí.

Pane, ďakujeme za zázrak nášho príbytku v nebi i tvojho príbytku v nás!

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal