Viera a práca

Ako môžem evanjelizovať svojich zamestnancov?

Ako sa môžem zdieľať evanjelium so svojimi zamestnancami bez toho, aby som na nich vyvíjal nátlak, pretože som šéf?

Rozumiem, prečo sa pýtate. Ako kresťania chceme, aby ostatní našli pokoj a nádej, ktoré sme my našli v poznaní Ježiša. A vieme, že všetci kresťania sú povolaní evanjelizovať (Mk 16:15). Ale hovoriť o Kristovi s tými, ktorých riadime, môže byť zložité. Chceme, aby sa naši zamestnanci necítili pod tlakom alebo manipulovaní, hoci aj neúmyselne, keď sa pokúšame podeliť sa s nimi o našu vieru.

Ako teda môžeme komunikovať skôr pozvanie než požiadavku? Pozrime sa na niekoľko vecí, ktoré treba mať na pamäti, zvlášť ak ste vplyvnou osobou vo vašej organizácii.

1. Rozumejte svojim povinnostiam (a plňte ich).

Bez ohľadu na to, či vlastníte spoločnosť alebo riadite menší tím v rámci väčšej organizácie, ste zodpovedný za dobrú prácu a vedenie. Buďte najlepším manažérom, akým môžete byť – vynikajúci vo svojej práci, veľkorysý vo vedení, pokorný pri zdieľaní zásluh a jemný pri naprávaní. Vaši zamestnanci budú vnímavejší na dobré správy, ak budú prichádzať od osoby, ktorú majú radi a rešpektujú ju.

Keďže máte väčší vplyv ako ľudia na iných ako vedúcich pozíciách, máte jedinečnú príležitosť dobre ho využívať. Všetci sme počuli príbehy o nepríjemných šéfoch. Pravdepodobne je to vedľajší produkt ich pocitu istoty v pracovnom zaradení. Ľudia na vedúcich pozíciách sa niekedy cítia pohodlnejšie, keď sa správajú nevhodne. Majú však aj väčšiu slobodu robiť pozitívne veci.

Vo svete, kde mnohí bojujú so štýlom riadenia svojich nadriadených, máte príležitosť poskytnúť zamestnancom inú skúsenosť. Neexistuje snáď väčšie svedectvo o diele Ježiša Krista, ako keď sa kresťania správajú k druhým s takou láskou, ktorá nemôže pochádzať z nijakého svetského zdroja.

2. Identifikujte sa ako kresťan.

Ľudia sa vás pravdepodobne nebudú pýtať na vašu vieru, ak nebudú vedieť, že ju máte.

Keď moje 10-ročné dieťa hrá videohru, chápe, že aby sa dostalo na pokročilejšie úrovne, musí najprv zdolať tie ľahšie. V jeho hrách existuje postupnosť, rovnako ako často existuje postupnosť na našej ceste k hlbšej evanjelizácii.

Niekedy nás zastrašuje vyhliadka na hlboký rozhovor o obrátení, keď sme sa ešte ani neodvážili prestať aktívne skrývať svoju vieru. Vyhýbame sa zmienke o návšteve kostola, keď sa nás pýtajú na naše víkendové plány. Rýchlo stíšime autorádio, keď vchádzame na parkovisko, aby ostatní nepočuli hudbu z bohoslužieb, ktorú počúvame. Mrmleme, skláňame hlavu a vyhýbame sa aj tým najjednoduchším príležitostiam povedať: „Som kresťan.“

Prvým krokom je často dať najavo, že ste kresťan, aby váš život mohol slúžiť ako dôkaz Ježišovho diela. Takýto otvorený postoj pozýva k otázkam a rozhovorom s druhými.

3. Hľadajte príležitosti.

Keď budete ako vodcovia dobre viesť a budete transparentne hovoriť o svojej viere, proste Pána o ďalšie príležitosti k zdieľaniu a o to, aby pohol srdcia ľudí smerom k nemu. Možno máte zamestnancov, ktorí sú voči téme kresťanstva zatvrdnutí a neboli by otvorení počúvať o ňom. Čo môžete urobiť? Modlite sa za nich. Veci, ktoré sú mimo vašej kontroly, nie sú mimo Božej kontroly. Možno vás prekvapia dvere, ktoré vám otvorí počas pracovného dňa.

Do diskusie so svojim tímom o nastolenej výzve vpleťte biblické princípy vedenia. Ponúknite tandemové vedenie dobrovoľnej modlitebnej skupiny alebo biblického štúdia s iným kresťanom vo vašom tíme. Spomeňte volejbal, ktorý si chodievate pravidelne zahrať s ľuďmi zo zboru, tej osobe vo vašom tíme, ktorá nemôže prestať hovoriť o svojej najnovšej posadnutosti týmto športom.

Ak člen tímu prežíva stratu alebo ťažkú diagnózu, môže k vám prísť po útechu alebo povzbudenie. Zvážte jednoduché a otvorené pozvanie: „Dajte mi vedieť, ako vám môžem byť v tomto období k dispozícii. Vždy vás rád vypočujem a tím je pripravený pomôcť, aby ste si mohli vziať čas, ktorý potrebujete. Okrem toho, chceli by ste, aby som sa modlil buď s vami, alebo za vás? Verím, že najväčšia pomoc v takýchto chvíľach nám prichádza od Boha.“

Keď sa členovia tímu dozvedia, že ste kresťan, niektorí môžu byť zvedaví a klásť cielenejšie otázky. Ak sa vás opýtajú na vašu vieru, máte otvorené dvere, aby ste sa podelili o svoje svedectvo. Po tom, čo poviete niekoľko vecí, sa spýtajte: „Je to odpoveď na vašu otázku?“ Je to úctivý spôsob, ako zistiť, či sú dvere stále otvorené alebo či by človek chcel ukončiť rozhovor.

Môžete však mať aj príležitosť povedať viac. Keď Pán pôsobí v srdciach vašich spolupracovníkov, možno vám dá príležitosť zvestovať im dobrú správu o stvoriteľskom a vykupiteľskom Bohu, ktorý poslal Syna, aby zaplatil trest za naše hriechy a zmieril nás so sebou. Možno vám dá príležitosť pozvať vašich zamestnancov, aby sa stali Kristovými nasledovníkmi. Kto by si mohol priať lepší deň v kancelárii?

4. Nechávajte sa viesť Duchom.

Odložte to bremeno, ktoré nesiete. Viete, ktoré. Je to ten ohromujúci pocit zodpovednosti osobne sa postarať o to, aby každá duša, s ktorou sa stretnete, bola spasená. Uchovajte si toto Bohom dané pohnutie vo svojom srdci, ale uvoľnite tú ťarchu. Evanjelizácia nie je bremeno. Nejde o to, aby ste ľuďom vnucovali Otcovo pozvanie. Je to o kráčaní v súlade s vedením Ducha, ktorý pôsobí vo vás a cez vás.

Robotníci na žatve nespôsobujú žatvu (Mt 9:37-38; Jn 15:16). Sú len služobníkmi, ktorí s radosťou poslúchajú a nasledujú, kam ich Otec posiela (Ž 128:1; Rim 8:14).

Nezabúdajte na to, keď usilovne plníte svoju skromnú úlohu vo väčšom príbehu. Modlite sa, aby vás Boh viedol pri spravovaní vplyvu, ktorý vám zveril, a to všetko na jeho slávu a napredovanie kráľovstva.

Poznámka redaktora: Preložené z anglického jazyka. Zdroj: The Gospel Coalition

Miranda Carls

je autorka, facilitátorka a trénerka lídrov a vedúcich pracovníkov. Po tom, ako Miranda viedla školenia a profesionálny rozvoj vo veľkej neziskovej organizácii, strávila osem rokov v úspešnej firme zaoberajúcej sa vzdelávacími stratégiami. Pracovala so začínajúcimi firmami, neziskovými organizáciami, cirkvami, stredne veľkými organizáciami a spoločnosťami z rebríčka Fortune 500. Jej kniha The Word at Work (Slovo v práci) odhaľuje 10 biblických princípov pre kresťanských profesionálov. Žije pri St. Louis v štáte Missouri s manželom a tromi malými synmi.