Kresťanský život

Ako zmeniť svoj cirkevný zbor

Vo svojom prvom príspevku v tejto sérii som tvrdil, že za normálnych okolností, ak nie ste pastorom svojho zboru, nemôžete svoj zbor nijako zásadne zmeniť. V druhom príspevku som skúmal niekoľko zdanlivých výnimiek z tohto tvrdenia, vrátane niekoľkých, ktoré naozaj existujú.

V tomto príspevku chcem odpovedať na otázku: „Čo teda môžem robiť, ak som v zbore, ktorý vážne potrebuje zmenu?“.

Je zrejmé, že na túto otázku neexistujú univerzálne odpovede. Každý zbor je iný a každý človek, ktorý si kladie túto otázku, je iný. Preto v tomto príspevku neposkytujem univerzálne návody, ktoré by sa dali využiť. Ani sa nesnažím hovoriť o každej situácii pod slnkom. Namiesto toho sa pokúsim ponúknuť niekoľko návrhov, ktoré by mali celkom dobre platiť pre mnohých ľudí v mnohých zboroch.

Ako zmeniť svoj zbor

Najskôr všeobecná zásada: nájdite čo najviac spoločného so svojím zborom a jeho vedúcimi a investujte čo najviac svojej energie do služby na tomto spoločnom základe.

Ak sa s vedúcimi svojho zboru nezhodnete na otázke vyvolenia, zhodnete sa s nimi aspoň na tom, že ľudia musia veriť evanjeliu, aby boli spasení – tak evanjelizujte. Ak nesúhlasíte s programovým prístupom vášho zboru k službe, aspoň sa zhodnete na tom, že programy majú slúžiť ľuďom a pomáhať im dozrievať v Kristovi – tak slúžte druhým a získavajte učeníkov, či už prostredníctvom programu alebo bez neho.

Chcem tým povedať, že je ľahké upnúť sa na 10 percent, na ktorých sa nezhodnete, a ignorovať 90 percent, na ktorých sa zhodnete – a nespočetne veľa spôsobov, ako môžete spoločne radostne slúžiť na základe týchto 90 percent. Čo ak je to skôr 50 na 50? Krátko sa tomu budem venovať v poslednom príspevku tejto série.

Teraz už ale ku konkrétnostiam. Tu je niekoľko služieb, ktoré môže vykonávať väčšina ľudí vo väčšine zborov a ktoré by mali z Božej milosti pomôcť zboru rásť zdravšie.

1. Duchovná služba kostolnej lavice

Najprv služba v lavici. (Odporúčam vám, aby ste si prečítali vynikajúci článok Colina Marshalla o tejto téme.) Základnou myšlienkou je, že každé zhromaždenie cirkvi je príležitosťou slúžiť druhým. Je to príležitosť privítať návštevníka, podeliť sa o evanjelium s nekresťanom, ktorý prišiel s priateľom, pomôcť uskutočniť veci v zákulisí, objaviť a niesť bremená iných a podnietiť iných k láske a dobrým skutkom (Heb 10:24-25).

Presuňte sa teda z pozície konzumenta na pozíciu producenta. Nevnímajte zhromaždenie ako čas na súkromný náboženský zážitok, ale ako vzácnu, drahocennú príležitosť slúžiť mnohým ľuďom v takom krátkom čase.

Ak váš zbor trpí syndrómom 20/80, kde 20 percent ľudí robí 80 percent práce – potom by vaša služba v laviciach mala nielen pomôcť vykonať potrebnú službu, ale aj byť príkladom pre ostatných, aby ju nasledovali. Kto vie, koľko ľudí by ste časom mohli naučiť aktívnejšej, nezištnej službe v zbore? Viac o tom nižšie.

Napokon, tento typ tichej, usilovnej a iniciatívnej služby je práve tým druhom, ktorý si časom získa rešpekt, dôveru a niekedy aj vypočutie nových nápadov.

2. Služba výberovej komisie kazateľa

Po druhé, služba výberovej komisie kazateľa. Je zrejmé, že len málo ľudí bude mať možnosť sedieť vo výberovej komisii. Ak však váš zbor potrebuje hlavného kazateľa, neexistuje strategickejší spôsob, ako môžete zmeniť svoj zbor, než pracovať na povolaní verného, zbožného vykladača Slova.

Vo výberovej komisii kazateľa zboru môže jej malé vedenie znamenať veľa. Preto navrhnite, aby ste začali s odporúčaním dôveryhodného pastora namiesto toho, aby ste vyťahovali hromadu životopisov. To sa môže stretnúť s pochopením, už len preto, že sa tým zníži pracovné zaťaženie komisie. A hneď na začiatku navrhnite biblický zoznam kvalifikácií a priorít. To môže nasmerovať pozornosť komisie správnym smerom, ako aj pomôcť zabrániť tomu, aby nebiblické preferencie zmarili kandidatúru zbožného, kvalifikovaného človeka.

Ale môj hlavný názor je tento: akokoľvek môžete rozumne ovplyvniť budúcu voľbu pastora vo vašom zbore, urobte to. Samozrejme, nie každý bude môcť sedieť vo výberovej komisii, ale vo väčšine zborov bude mať každý člen nejaké slovo pri rozhodovaní o tom, kto bude budúcim pastorom. Preto spravujte – a múdro využívajte – túto zodpovednosť.

3. Služba modlitby

Po tretie, služba modlitby. Chváľte Boha za dar vášho zboru. Chváľte ho za jeho úžasný plán povolania ľudu na jeho slávu a za jeho prísľub, že svoju cirkev nikdy neopustí a nedovolí satanovi, aby nad ňou zvíťazil.

A čo je ešte dôležitejšie, ďakujte za svoj zbor. Vďakyvzdanie vytrháva zatrpknutosť a sťažovanie sa z koreňov – a ak chcete zanietene zmeniť svoj zbor, tieto pokušenia budú na dosah ruky. Preto ďakujte za každý dôkaz Božej milosti v zbore, ktorý vám napadne.

Vyznávajte svoje vlastné hriechy, spôsoby, ktorými ste zboru ublížili. A prihovárajte sa za svoj zbor. Proste Boha, aby dal celému vášmu zboru rozlišovanie, lásku, jednotu, pokoru, trpezlivosť. Proste Boha, aby vašim vedúcim dal múdrosť a odvahu. Proste Boha, aby vo vašom zbore rástlo porozumenie jeho Slovu a poslušnosť voči nemu. Neustále sa modlite. A verte, že Boh bude konať.

Vy možno nedokážete zmeniť svoj zbor, ale Boh áno. Preto sa modlite.

4. Služba výchovy učeníkov

Namiesto toho, aby ste sa zameriavali na to, čo je zlé so „zborom“, sústreďte sa na to, ako môžete pomôcť jednotlivým členom zboru rásť v milosti. Svoj zbor môžete zmeniť tým, že pomôžete členom rásť v ich porozumení Písma, láske ku Kristovi, láske k cirkvi, službe svojim rodinám, odvahe v evanjelizácii a v ďalších oblastiach.

A nemusíte nikoho žiadať o povolenie, aby ste mohli začať vychovávať učeníkov. Jednoducho sa začnite usilovať o duchovné dobro druhých. Budujte vzťahy, ktorých stredobodom je vzájomná pomoc pri raste v Kristovi. Čítajte si biblické knihy s ostatnými členmi zboru počas obeda alebo cez víkend. Klaďte skúmavé duchovné otázky a svojou vlastnou transparentnosťou a pokorou buďte príkladom pre ostatných.

Stručne povedané, možno najúčinnejším spôsobom, ako môžete zmeniť svoj zbor, je osobne pomáhať druhým, aby sa pripodobnili Kristovmu obrazu.

5. Služba osobného príkladu

Piata a posledná vec je služba osobného príkladu. Jedným z najúčinnejších spôsobov, ako zmeniť zbor, je neustále rásť v Kristovi a vedome slúžiť ako vzor pre ostatných. To samozrejme ide ruka v ruke s učeníctvom.

Možno nedokážete zmeniť štruktúru vedenia zboru, ale môžete ísť príkladom pokorného podriadenia sa vedúcim a urobiť im z ich práce radosť (Heb 13:17). Možno nedokážete obrátiť svojho pastora na výkladové kázanie, ale môžete byť vzorom nákazlivej lásky k Písmu, ktorá sa prenáša na ostatných.

Nechcete sa predsa stavať za vzor spôsobom, ktorý vytvorí malý oddiel učeníkov, ktorí sú oddaní viac vám ako zboru. Naopak, váš príklad by mal mať práve opačný účinok. Váš život by mal byť takým vzorom vernej služby budujúcej jednotu v cirkvi, aby sa ostatní ľudia z vášho príkladu naučili nielen to, ako rásť v osobnej zbožnosti, ale aj to, ako byť dobrým členom cirkvi.

Inými slovami, mali by ste byť takým príkladom, ktorý, ak by ho všetci v zbore nasledovali, by váš zbor urobil zdravším, jednotnejším a oddanejším vzájomnému dobru.

Ešte niečo na koniec

Možno sa vám nepodarí zmeniť vo vašom zbore všetko, čo by ste chceli, ale myslím si, že predchádzajúci zoznam je viac než dostatočný na to, aby väčšinu z nás zamestnal.

Ešte je tu jeden voľný koniec, ktorý by som chcel uzavrieť: Ako pokorne a spokojne zaobchádzať so zborom, ktorý má vážne problémy a s najväčšou pravdepodobnosťou sa nezmení? Môžem ponúknuť len tie najstručnejšie a najvšeobecnejšie odpovede, ale dúfam, že sa mi to podarí v poslednom príspevku tejto série.


Všetky články v sérii:

  1. Prečo ty nemôžeš zmeniť svoj cirkevný zbor
  2. Kedy môžeš zmeniť svoj cirkevný zbor
  3. Ako zmeniť svoj cirkevný zbor
  4. Ako žiť s tým, čo zmeniť nemôžeš

Poznámka redaktora: Preložené z anglického jazyka. Zdroj: 9 Marks

Bobby Jamieson

je kazateľom baptistického zboru Capitol Hill vo Washingtone, D.C. Je autorom knihy The Paradox of Sonship: Christology in the Epistle to the Hebrews: (IVP Academic, 2021) a The Path to Being a Pastor: A Guide for the Aspiring (Crossway, 2021).