Kresťanský život

Ako žiť s tým, čo zmeniť nemôžeš?

V troch predchádzajúcich príspevkoch som tvrdil, že ak nie si pastor, väčšinou nemôžeš na svojom zbore nič zásadné zmeniť. A skúmal som výnimky z tohto tvrdenia a hovoril som o tom, čo môžeš urobiť, aby si svoj zbor zmenil.

V tomto poslednom príspevku sa chcem zamyslieť nad tým, ako žiť s tým, čo vo svojom zbore nemôžeš zmeniť.

Žiť s tým, čo nemôžeš zmeniť

Je zrejmé, že by si nemal žiť s herézou alebo so závažnými doktrinálnymi chybami. Ak teda váš zbor začne vážne vybočovať z teologických koľají, usiluj sa ho vrátiť do správneho kurzu. A ak úplne opustí koľaje bez reálnej šance na ďalšiu nápravu, naozaj nemáš inú možnosť ako odísť.

Ale povedzme, že si v zbore, ktorý je v podstate doktrinálne zdravý, ale má celý rad menších, hoci stále vážnych problémov. A nevyzerá to, že by sa tieto problémy mali v dohľadnej dobe odstrániť.

V podstate máš dve možnosti: pokojne odísť, alebo radostne zostať.

Odíď pokojne…

To, či sa rozhodneš odísť, bude čiastočne závisieť od toho, či je v blízkosti iný, podstatne zdravší zbor. To nie je všetko, ale je to potrebná časť príbehu.

Ak sa rozhodneš odísť, zachovaj pri odchode jednotu. O dôvodoch svojho odchodu sa vyjadruj láskavo a šetrne. O svojom súčasnom zbore a jeho vedúcich sa vyjadruj čo najlepšie. Pred svojím odchodom pracuj na tom, aby si minimalizoval akékoľvek škody na vzťahoch alebo napätie v službe, ktoré môže tvoj odchod spôsobiť. A modli sa za svoje srdce, za svojich vedúcich a za celý zbor. Nedovoľ, aby sa horkosť stala tvojím sprievodom za dvere alebo darom na rozlúčku, ktorý po sebe zanecháš.

To, či odídeš, však závisí aj od toho, s čím sa rozhodneš žiť a s čím nie. Dôkladne si premysli teologické triedenie – ktoré doktríny sú ústredné, závažnejšie a prakticky významnejšie ako iné. Dôkladne premýšľaj o otázkach svojich preferencií oproti biblickým princípom, štýlu oproti obsahu. Požiadaj o radu. V modlitbe urči, kde je tvoja hranica. A ak je hranica jasne prekročená, pokojne odíď.

…alebo zostaň radostne

Ak sa však rozhodneš zostať, či už preto, že sa slobodne rozhodneš, že dokážeš žiť s tým, čo nemôžeš zmeniť, alebo jednoducho preto, že nemáš kam ísť, zostaň radostne. Tu je niekoľko spôsobov, ako to urobiť:

1. Buď lojálny voči svojmu pastorovi

Po prvé, buď lojálny voči svojmu pastorovi. Buď verným, poslušným, pokorným a podporujúcim členom cirkvi. Odmietni myšlienku, že tvoja lojalita a podriadenosť závisí od toho, či s tebou tvoj pastor súhlasí v každom bode učenia a praxe. Nenechaj svoje teologické alebo praktické nezhody premeniť na ospravedlnenie neposlúchania biblických príkazov podriaďovať sa starším a vážiť si ich v Pánovi (Heb 13:17; 1Tes 5:12-13).

Inými slovami, buď svojmu pastierovi skutočným priateľom. Nos jeho bremená. Modli sa za neho. Buď tu pre neho. Umlč klebety a sťažnosti ostatných na jeho adresu vlastným radostným ocenením jeho osoby. A daj mu osobne najavo, že ho máš rád a podporuješ ho.

2. Potvrdzuj, čo je dobré v zbore, najmä v kázni

Po druhé, potvrdzuj všetko, čo môžeš, o službe svojho zboru, najmä o kázaní svojho pastora. Pod slovom „potvrdzovať“ mám na mysli konkrétne slovné povzbudenie, a to tak vášho pastora, ako aj ostatných členov zboru.

Keď ťa obzvlášť povzbudilo, ako tvoj pastor v kázni vysvetľuje Písmo, povedz mu to a povedz mu prečo. Povedz mu, že jeho služba prináša ovocie v tvojom živote. Bude to dobré pre tvoju aj jeho dušu.

3. Nevyvolávaj nespokojnosť medzi členmi cirkvi

Po tretie, nevyvolávaj nespokojnosť medzi členmi zboru. Ak si si vytvoril presvedčenie, ktoré presahuje presvedčenie tvojho pastora – napríklad o reformovanej soteriológii alebo výkladovom kázaní – buď veľmi obozretný a opatrný v tom, ako o ňom hovoríš so spolučlenmi zboru. Posledná vec, ktorú by si chcel, je zasiať semienka nespokojnosti alebo začať zhromažďovať ľudí okolo svojich myšlienok proti pastorovi.

4. Buď príťažlivo zbožný

Po piate, buď príťažlivo zbožný. Ponor sa do Písma a modlitby. Urob z poslušnosti Ježišovi svoju hlavnú ambíciu. Buď zdrojom biblického zdravia a života, ktorý preteká k druhým.

5. Obleč si lásku

Nakoniec sa nad to všetko obleč do lásky. Buď trpezlivý voči svojim spolubratom v zbore. Uč sa disciplíne, aby si sa nesťažoval a nekritizoval. Ovládajte nielen svoj jazyk, ale aj svojho ducha. Teš sa z dobrých vecí, ktoré Boh robí v tvojom zbore, tak, že ti neostane veľa priestoru na nespokojné hundranie. Inými slovami, miluj svoj zbor, pretože Kristus miluje zbor a obetoval sa zaň (Ef 5:25). Miluj svoj zbor nie preto, že je milý, ale preto, že je milovaný (Dt 7:7-8). A ak Boh môže milovať váš zbor napriek všetkému, čo s ním môže byť zlé, tak môžeš aj ty.


Všetky články v sérii:

  1. Prečo ty nemôžeš zmeniť svoj cirkevný zbor
  2. Kedy môžeš zmeniť svoj cirkevný zbor
  3. Ako zmeniť svoj cirkevný zbor
  4. Ako žiť s tým, čo zmeniť nemôžeš

Poznámka redaktora: Preložené z anglického jazyka. Zdroj: 9 Marks

Bobby Jamieson

je kazateľom baptistického zboru Capitol Hill vo Washingtone, D.C. Je autorom knihy The Paradox of Sonship: Christology in the Epistle to the Hebrews: (IVP Academic, 2021) a The Path to Being a Pastor: A Guide for the Aspiring (Crossway, 2021).