Biblia a teológia

Boh ako hrnčiar

HANES, Pavel: Boh ako hrnčiar

1 Slovo, ktoré zaznelo Jeremiášovi od Hospodina: 2 „Vstaň, choď do hrnčiarovho domu a tam ti oznámim svoje slová.“ 3 Zostúpil som teda do hrnčiarovho domu; práve pracoval na hrnčiarskom kruhu. 4 Nádoba, ktorú vyrábal z hliny, sa v hrnčiarových rukách pokazila. Znova z nej urobil inú nádobu, ako uznal za správne.5 Hospodin ku mne prehovoril takto: 6 „Či ja nemôžem s vami urobiť ako tento hrnčiar?“ znie výrok Hospodina. „Ako je hlina v ruke hrnčiara, tak ste vy, dom Izraela, v mojej ruke. 7 Raz pohrozím niektorému národu alebo niektorému kráľovstvu, že ho vykorením a zničím. 8 Ak sa však ten národ odvráti od zla, ktoré som mu vyčítal, potom upustím od nešťastia, ktoré som mu zamýšľal urobiť. 9 Inokedy zas oznámim niektorému národu alebo kráľovstvu, že ho znova vybudujem a vysadím. 10 Ak však bude robiť, čo je predo mnou zlé a nebude ma poslúchať, vtedy oľutujem to dobro, čo som mu zamýšľal urobiť. 11 Teraz povedz mužom Judska a obyvateľom Jeruzalema: Toto hovorí Hospodin: ‚Chystám pre vás nešťastie a pripravujem proti vám plán. Každý nech sa vráti zo svojej zlej cesty a nech napraví svoje cesty a skutky!‘“ 12 Odpovedali: „Darmo! My máme pred sebou svoje vlastné plány a každý z nás chce konať podľa svojho zlého zatvrdeného srdca.“

Jeremiáš 18:1-12

Pavel Hanes

- kazateľ, teológ, profesor na Katedre teológie a katechetiky na PF UMB