Cirkev a služba

Čo by mali podľa Novej zmluvy robiť zbory, keď sa zídu?

Nová zmluva hovorí, že keď sa zbory zídu, mali by čítať Bibliu, kázať Bibliu, modliť sa Bibliu, spievať Bibliu a vidieť Bibliu.

  1. Čítať Bibliu: Pavol povedal Timotejovi: „venuj sa predčítaniu“ (1Tim 4:13). Zbory by mali na svojich stretnutiach nahlas čítať Písmo.
  2. Kázať Bibliu: Pavol povedal Timotejovi: „Hlásaj slovo“ (2Tim 4:2). Sám Pavol oznámil „celú Božiu vôľu“ zboru v Efeze (Sk 20:27). Stretnutia zborov dnes by sa mali zameriavať na kázne, ktoré vezmú hlavný bod pasáže z Písma, spravia ho hlavným bodom kázne a aplikujú ho na dnešný život.
  3. Modliť sa Bibliu: Pavol nalieha, aby sa zbory na stretnutiach modlili (1Tim 2:8, 1Tim 3:14-15). Obsah týchto modlitieb by mal byť biblický, aby poučil všetkých prítomných (1Kor 14:12, 26). Toto neznamená, že modlitby na bohoslužbách majú byť suché a formálne, ale mali by byť biblicky bohaté.
  4. Spievať Bibliu: Pavol povedal zboru v Kolose: „Kristovo slovo nech vo vás bohato prebýva. . . pod vplyvom milosti spievať vo svojich srdciach Bohu žalmy, hymny, duchovné piesne“ (Kol 3:16). Toto neznamená, že zbory by mali spievať iba Žalmy alebo iba slová Biblie, ale znamená to, že zbory majú spievať piesne, ktoré sú nasiaknuté jazykom a teológiou Biblie.
  5. Vidieť Bibliu: Hovoríme „vidieť Bibliu“, pretože sviatosti krstu a Večere Pánovej sú, ak použijeme Augustínovu frázu, „viditeľné slová“. V krste a Večeri Pánovej vidíme, cítime, dotýkame sa a ochutnávame Slovo. Kresťanské zbory majú sláviť krst a Večeru Pánovu počas svojich stretnutí, verejných bohoslužieb (1Kor 11:17-34).

Poznámka redaktora: Preložené z anglického jazyka. Zdroj: 9Marks

Témy:

9Marks

je služba zameraná na vystrojovanie vedúcich cirkevných zborov biblickou víziou a praktickými prostriedkami, aby tak zjavovali Božiu slávu národom prostredníctvom zdravých cirkví.