Cirkev a služba

Čo vyžaduje Veľké poverenie od miestnych cirkví?

Na splnenie Ježišovho príkazu činiť učeníkov vo všetkých národoch (Mt 28) musia cirkvi:

  1. Neúprosne hlásať evanjelium. Ak chce cirkev evanjelizovať svet, musí začať evanjelizáciou svojich susedov. Prvý krok: jasne kážte evanjelium na každej verejnej bohoslužbe.
  2. Učiť ľudí poslúchať všetko, čo Ježiš prikázal. Veľké poverenie je príkaz získavať Ježišových učeníkov, ľudí, ktorí ho nasledujú, napodobňujú a poslúchajú ho. Učeníci, ktorí rastú, sú lepšími svedkami.
  3. Vystrojiť každého člena k osobnej evanjelizácii. Kazateľ nemôže byť jediný evanjelista. Cirkev by mala trénovať a povzbudzovať všetkých svojich členov v evanjelizácii. Usporiadajte kurz evanjelizácie. Predstavte evanjelizačné materiály (ako napríklad Objavovanie kresťanstva) na použitie pri osobnej evanjelizácii. Pravidelne sa v zbore modlite za evanjelizačné úsilie.
  4. Vyhľadávať príležitosti na partnerstvo s misionármi z iných národov. Cirkvi by sa nemali usilovať iba o evanjelizáciu svojich susedov, ale aj miest, kde Kristus nie je známy (Rim 15:20). Preto hľadajte partnerstvá s podobne zmýšľajúcimi bratmi a sestrami, ktorí už pracujú v inej krajine.
  5. Modliť sa za to, aby Boh vzbudil členov, ktorí prinesú evanjelium iným národom. Situácia v každom cirkevnom zbore bude iná, ale každá cirkev by sa mala modliť, aby Boh vzbudil niektorých spomedzi nich, ktorí by slúžili ako misionári v zahraničí.

Poznámka redaktora: Preložené z anglického jazyka. Zdroj: 9Marks

9Marks

je služba zameraná na vystrojovanie vedúcich cirkevných zborov biblickou víziou a praktickými prostriedkami, aby tak zjavovali Božiu slávu národom prostredníctvom zdravých cirkví.