Cirkev a služba

Čo je cirkevná disciplína?

Cirkevná disciplína je akt cirkvi, ktorým konfrontuje niečí hriech a vyzýva ku pokániu, ktorý, ak osoba nečiní pokánie, vyvrcholí vylúčením vyznávajúceho kresťana z členstva v cirkvi a z účasti na Večeri Pánovej z dôvodu vážneho hriechu bez pokánia.

V širšom zmysle je disciplína všetko, čo cirkev robí, aby pomohla svojim členom usilovať sa o svätosť a bojovať proti hriechu. Kázanie, vyučovanie, modlitba, spoločné uctievanie, vykazateľné vzťahy a zbožný dohľad zo strany pastorov a starších sú všetky formy disciplíny.

Niekedy ľudia rozlišujú medzi týmito dvoma druhmi disciplíny tak, že prvú nazývajú „nápravná disciplína“ a druhú „formačná disciplína“.

Nápravná: Nová zmluva prikazuje a zobrazuje nápravnú disciplínu v pasážach ako Matúš 18:15-17, 1. Korinťanom 5:1-13, 2. Korinťanom 2:6 a 2. Tesaloničanom 3:6-15.

Formatívna: Nová zmluva hovorí o formatívnej disciplíne v nespočetných pasážach o úsilí o svätosť a vzájomnom budovaní vo viere, ako napríklad Efezanom 4:11-32 a Filipanom 2:1-18. V skutočnosti by sme mohli považovať novozmluvné listy za príklady formačnej disciplíny, pretože apoštoli písali cirkvám, aby im pomohli formovať, v čo majú veriť a ako majú žiť.

(Niektoré z týchto materiálov boli upravené z knihy Zdravá cirkev od Marka Devera).

Poznámka redaktora: Preložené z anglického jazyka. Zdroj: 9 Marks


Vydavateľstvo: Didasko
Jazyk:    čeština
Rok vydania:    2022
Počet strán:      168

9Marks

je služba zameraná na vystrojovanie vedúcich cirkevných zborov biblickou víziou a praktickými prostriedkami, aby tak zjavovali Božiu slávu národom prostredníctvom zdravých cirkví.