Biblia a teológia

Herodes a mudrci: Príbeh o outsideroch

Druhá časť minisérie o príchode Krista.

Matúš, 2. kapitola začína naozaj zvláštne. Píše sa tam:

Keď sa za čias kráľa Herodesa v judskom Betleheme narodil Ježiš, prišli do Jeruzalema mudrci z východu. Pýtali sa: „Kde je ten práve narodený židovský kráľ? Videli sme totiž na východe jeho hviezdu a prišli sme sa mu pokloniť.“ Keď to počul kráľ Herodes, rozrušil sa a s ním aj celý Jeruzalem (Mt 2:1-3).

Herodes: Outsider z vnútra

V Novej zmluve je veľa Herodesov – tento je ten prvý Herodes, Herodes Veľký, kráľ Židov. Problémom Herodesa Veľkého, kráľa Židov, je, že nebol Žid a nemal byť kráľom. Nebol z Júdovho kmeňa ani z Dávidovho rodu. Nebol vlastne Žid – bol obyvateľom Idumey, bol Edómčan, jeden z historických nepriateľov Izraela.

Vládol pomocou teroru a vrážd. Bol paranoidný a občas sa javil ako skutočne šialený. Raz, keď bol doslova na smrteľnej posteli, si myslel, že jeho vlastní synovia sa ho pokúšali zavraždiť. Doslova je na smrteľnej posteli a naozaj umiera – a tak nechá popraviť svojich synov. V posledných rokoch jeho života to vyzeralo, že mu načisto ruplo v bedni.  

Mudrci: Outsideri z vonka

Tento oddiel popri Herodesovi hovorí aj o mudrcoch z východu. Východom sa myslí východne od Jeruzalema.

Títo mudrci boli sčasti kráľovskými radcami, sčasti čarodejníkmi, sčasti astrológmi a sčasti podvodníkmi. Vždy však, keď Biblia spomína takýchto ľudí, takýchto mudrcov, vyjadruje sa o nich negatívne. Mudrcom nemáme veriť. Mojžiš bol múdrejší než mudrci – nestačili mu. Daniel bol múdrejší než mudrci – oni nedokázali vyložiť sny, ale Pán bol s Danielom. O mudrcoch sa nehovorí pozitívne.

Popri tom, že boli typom ľudí, o ktorých Boh priaznivo nezmýšľa, prišli z východu, odkiaľ prišlo veľa nepriateľov Izraela. Babylon bol na východ od Izraela. Asýria bola na východ od Izraela. Títo mudrci, pochádzajúci z východu, zrejme boli z jedného z týchto nepriateľských štátov.

A tak títo nepriatelia prichádzajú do Izraela, spolu s falošným kráľom Herodesom, ktorý tam už je. Chcú vedieť, kde nájdu novonarodeného kráľa Židov. Zákonníci odpovedajú citátom z knihy Micheáš, že kráľa nájdu v Betleheme.

Micheášov sľub

Zaujímavé na proroctve z Micheáša 5 je, že sľubuje nového Dávida – kráľa, ktorý bude pásť svoj ľud, porazí jeho nepriateľov a nastolí čas veľkého mieru. Pod vládou tohto kráľa Asýria príde k Izraelu, aby ju Izrael porazil. Namiesto toho, aby Asýria pásla Izrael, Izrael bude pásť Asýriu. Nastane nový deň, keď namiesto toho, aby bohatstvo a dary prúdili z Judska k iným národom,  bohatstvo a dary iných národov budú prúdiť do Judska. Namiesto toho, aby Izrael platil iným národom, aby ho nechali na pokoji, iné národy budú platiť Izraelu peniaze. Národy prídu, ale nie, aby Izrael dobyli, ale aby sa k nemu pridali pod vládou nového kráľa, ktorí prinesie mier svetu. To je Micheáš. To je pozadie Matúša 2.

A teraz prichádzajú títo mudrci z východu – z Asýrie, Babylonu alebo Perzie – z národov, ktoré útočili na Izrael, dobýjali ho a terorizovali. A neprichádzajú bojovať, ale uctievať, nie rabovať, ale chváliť, nie brať, ale dávať. Presne ako Boh povedal.

A sľúbený kráľ, ten, ktorý mal zhromaždiť národy a priniesť mier svetu, už začal plniť svoj osud – dokonca i ako dieťa. Práve toto mudrci symbolizujú: nepriateľov, národy, ktorí prinášajú dary kráľovi Židov. A sú z toho nesmierne nadšení.

Nie všetci sú nadšení. Herodes ani Jeruzalem nie sú. Čítame, že „keď to počul kráľ Herodes, rozrušil sa a s ním aj celý Jeruzalem” (v. 3).

Herodes sa bojí právom. Pretože to dieťa v jasliach nie je uzurpátor trónu (ako Herodes) – on je právoplatným kráľom Židov. A ak Ježiš bude kráľom, to znamená, že Herodes ním nebude – bude sa musieť prestať pretvarovať.

Príbeh dvoch nepriateľov

A tak tu v Matúšovi 2 máme príbeh dvoch nepriateľov. Obaja sú outsideri. Ani jeden z nich nepatrí k Židom. Obaja počujú o Ježišovi. A reagujú naňho dvoma úplne odlišnými spôsobmi.

Je to rovnaké každý rok na každom mieste. Na Ježiša sa dá reagovať vlastne dvoma spôsobmi. Môžeme byť ako Herodes a Jeruzalem, môžeme ho odmietať a ignorovať. Alebo môžeme byť ako mudrci a stretnúť sa s Ježišom, uctievať ho a nesmierne sa z neho radovať.

Poznámka redaktora: Preložené z anglického jazyka. Zdroj: The Gospel Coalition

Craig Hamilton

je ženatý s Nicole a majú tri deti. Pracuje v cirkevnom zbore Glenmore Park Anglican Church. Keď nepracuje, nájdete ho čítať komiksy, knihy o vodcovstve alebo teológiu. Je autorom kníh Wisdom in Leadership a Made Man od Matthias Media.