Kresťanský život

Hľadanie nového duchovného domova

Hľadanie nového cirkevného domova môže byť zdrvujúce. Pri toľkých možnostiach – a s bremenom takého závažného rozhodnutia – môžeme mať niekedy problém zistiť, kde začať.

Ak práve hľadáte nový duchovný domov, možno začnite tým, že sa opýtate dôveryhodného predchádzajúceho pastora. Pri výbere zborov, ktoré chcete navštíviť, sa zamerajte na zbory v blízkosti vášho domova, aby ste sa mohli skutočne zapojiť do činnosti zboru. Uistite sa tiež, že ste zbor navštívili viackrát, aby ťažká nedeľa (alebo výnimočná nedeľa) neurčila váš názor na zbor. Keď navštívite potenciálne zbory, príďte s týmito otázkami v hlave.

1. Je Božie Slovo hlavným jedlom?

Môže sa to zdať samozrejmé, ale je zarážajúce, ako často sa „samozrejmosť“ predpokladá, a preto sa ignoruje. Ako zistíte, či zbor berie Písmo vážne? Môžete sa pozrieť na webovú stránku v sekcii „Čomu veríme“, ale často môže byť podobná webovým stránkam ktorejkoľvek inej cirkvi. Najlepšie urobíte, ak sa pozriete, aké výživné je kázanie. Väčšina zborov má na svojej webovej stránke archív kázní (alebo kanál YouTube), kde si môžete pozrieť ukážky kázní z nedeľných ranných bohoslužieb.

To, čo hľadáte, je nenápadné, ale veľmi podstatné: Učí cirkev iba posolstvá na biblické témy, alebo vyučuje Bibliu?

Najjednoduchšie to zistíte tak, že si prezriete posledné tri až šesť mesiacov jej kalendára kázní (t. j. série kázní). Je naplnený viacerými sériami (zvyčajne v dĺžke 4-6 týždňov) zameranými na rôzne aktuálne témy (napr. naplnené manželstvo, vzťahy, rodičovstvo, posolstvá o sebaistote, popkultúrne trendy a podobne), alebo si zbor vyhradí čas na jednoduché vyučovanie Jánovho evanjelia, Pavlovho listu Kolosanom alebo série o Ježišovom kázaní na vrchu?

Aby bolo jasné, Bibliu môžete vyučovať v 4-6 týždňových tematických celkoch. Nejde nevyhnutne o to, ako je jedlo prezentované, ale o to, či je Biblia hlavným jedlom (na rozdiel od prílohy alebo predjedla k inému hlavnému jedlu, ktoré sa považuje za lákavejšie).

2. Podobá sa cirkev skôr nočnému klubu alebo domovu?

Keď pozorujete spoločné zhromaždenie v nedeľu ráno, je zámerom cirkvi budovať spoločenstvo ľudí na Božiu slávu, alebo cirkev podporuje duchovné zážitky pre jednotlivca? Písmo jasne hovorí, že cirkev je spoločným zhromaždením Božieho ľudu, a nie len konzumným zážitkom pre podobne zmýšľajúcich jednotlivcov.

Ako to rozoznať? Najprv si položte otázku: Pripomína celkové prostredie kostola skôr nočný klub alebo vašu obývačku? Sú tam ľudia preto, aby mali príjemný zážitok pre seba, alebo aby boli v spojení so svojou rodinou?

Po druhé, sledujte prvky, ktoré tvoria zhromaždenie: modlitby, ktoré sa modlia, body aplikácie kázania, spôsob vysluhovania Večere Pánovej a podobne. Ukazujú tieto veci na spoločenstvo, alebo je to všetko o jednotlivcovi?

Zamyslite sa nad populárnym trendom zatemňovania stropov a zatemňovania svätyne (alebo „auditória“) s jasnými svetlami len na pódiu. Toto divadelné osvetlenie presúva dôraz zo zhromaždeného spoločenstva – kde je vzájomné poznanie rovnako dôležité ako poznanie toho, čo sa deje na javisku – na niekoľko ľudí vpredu. Signalizuje to dôraz skôr na predstavenie ako na účasť na bohoslužbe. Aj jemné štylistické rozhodnutia majú teologické dôsledky.

3. Sú vedúci zboru pastieri alebo profesionáli?

Pripomína štruktúra vedenia tím pastierov alebo správnu radu? Vykonávajú službu ľudia v laviciach, alebo si za ňu platia profesionálov? Podobá sa vedenie štruktúre Novej zmluvy – pluralite mužov, ktorí majú rovnakú autoritu a zodpovednosť za pastierstvo Božieho ľudu? Alebo sa štruktúra vedenia viac podobá štruktúre moderného podniku s generálnym riaditeľom a organizačnými schémami stredných manažérov a realizátorov, ktorí vykonávajú víziu generálneho riaditeľa?

Keď sa zbor snaží vystrojiť a použiť všetkých svojich členov, potvrdzuje tým kňazstvo veriacich a signalizuje dôveru v obdarovanie Duchom Svätým. Keď vedúci zboru trvajú na tom, aby robili všetko, alebo sa pozerajú na jedného jednotlivca, aby určoval priority zboru, môže to byť znakom pýchy alebo neistoty (niekedy oboje) a svedčí to o nedostatku biblickej ekleziológie.

4. Tvoria zbor zodpovední členovia alebo nezodpovední konzumenti?

Vyzýva zbor svojich ľudí k obetavému a podriadenému životu prostredníctvom zmluvného členstva v zbore, alebo zbor umožňuje ľuďom zostať autonómnymi a bez zodpovednosti – väčšinou chce, aby boli spokojní s tým, čo od zboru dostanú?

Cirkev nie je ako fitness klub alebo Metro, kde sa človek pripojí, aby získal prístup k tovaru alebo službám. Do cirkvi vstupujete, aby ste sa podriadili ľuďom, ktorí sú povolaní k väčšiemu cieľu, než je individuálna sebarealizácia (1Pt 2:9; Heb 13:7,17). Niekedy sa zbory v mene relevantnosti, kultúrneho prispôsobenia alebo obyčajnej pastoračnej nedbanlivosti vzdávajú svojho najsilnejšieho svedectva: byť ľudom, ktorý sa zámerne, obetavo odovzdáva a podriaďuje Kristovi na jeho slávu a pre dobro celého tela.

Podrobnosti členstva sa môžu v jednotlivých cirkvách líšiť, ale je dôležité sa pýtať: má cirkev zavedený mechanizmus na podporu, vykazateľnosť, povzbudenie a uplatňovanie mnohých dôsledkov evanjelia v živote svojich ľudí?

Jedným z praktických spôsobov, ako rozoznať, či ľudia v zbore tvoria zmysluplné spoločenstvo, je prísť na návštevu skôr a zostať do noci. Sledujte, ako ľudia komunikujú. Podobá sa to skôr interakcii rodiny alebo interakcii fanúšikov na koncerte?

5. Ste pri hľadaní zboru ochotní rozdávať aj prijímať Božiu milosť?

Tento bod sa v skutočnosti týka viac vás ako zboru, o ktorom uvažujete. V určitom okamihu sa budete musieť zaviazať. Odovzdajte sa cirkvi naplno a skutočne. Spojte sa s jej ľuďmi, milujte ich a dovoľte, aby oni milovali vás. Modlite sa za vedenie, podporujte ho a nasledujte (Heb 13:17). Zapojte sa, prijímajte záväzky, buďte zodpovední, preberajte zodpovednosť za dielo evanjelia v tomto zbore a prostredníctvom neho.

Keď to urobíte, bude si to vyžadovať pokoru a zaujatie postoja služby. Najmä v konzumnej spoločnosti, kde pokora a služba nie sú v popredí, budeme potrebovať účinnú Božiu milosť, ak chceme milovať cirkev tak, ako by sme mali. Žiadna cirkev nikdy nebude dokonalá, aj keď bude spĺňať všetky vaše požiadavky. Každý zbor bude nevyhnutne nepríjemný a dokonca bolestivý, a to z jedného jednoduchého dôvodu: je plný ľudí ako vy a ja – vykúpených hriešnikov, ktorí potrebujú milosť.

Poznámka redaktora: Preložené z anglického jazyka. Zdroj: The Gospel Coalition

Ric Rodeheaver

je starším v cirkevnom zbore Christ Community Church v Laguna Hills v Kalifornii.

Ric Rodeheaver tiež napísal

Tento autor zatiaľ nemá žiadne ďalšie články