Kresťanský život

Narodil sa, aby zomrel

Čítaj

Teraz však je zjavená Božia spravodlivosť bez Zákona dosvedčená Zákonom a Prorokmi. Božia spravodlivosť skrze vieru Ježiša Krista pre všetkých, čo veria. Niet totiž rozdielu, lebo všetci zhrešili a nemajú Božiu slávu. Ospravedlňovaní sú zadarmo, jeho milosťou, vykúpením v Ježišovi Kristovi. Boh ho ustanovil za prostriedok zmierenia skrze jeho krv prostredníctvom viery. Tak Boh preukázal svoju spravodlivosť, keď prehliadol hriechy, ktoré boli spáchané už skôr, v čase Božej zhovievavosti, a aby ukázal svoju spravodlivosť v terajšom čase, takže sám je spravodlivý a ospravedlňuje toho, kto žije z Ježišovej viery. (Rim 3:21-26)

Reflektuj

Prečo Ježiš prišiel, aby prebýval medzi nami? Viete, že si nemusel dať tú námahu. Mohol nás nechať napospas nášmu hriechu a bol by nás len odsúdil. Všetci sme zhrešili a nedosiahli slávu Boha, nášho Stvoriteľa. Keby nás prišiel len naučiť nejaké morálne pravdy, nemusel ísť na kríž. Zákon už zjavil Boží charakter v celej jeho úžasnej svätosti, spravodlivosti a dobrote.

Prečo teda prišiel? Prišiel naplniť zákon tým, že žil v dokonalej poslušnosti svojmu Otcovi a v úplnej láske ku každému, koho stretol. Prišiel, aby kráčal vo viere tam, kde Izrael zlyhal. Prišiel, aby nás naučil zmyslu svojho života – a svojej smrti. Narodil sa, aby zomrel, aby sme my, ktorí veríme, žili naveky.

S Ježišovým narodením v tú svätú noc prišiel úsvit vykupiteľskej milosti. Nepreskakujte to slovo „vykupiteľskej“”. Čo to znamená byť vykúpený? Znamená to, že sme boli vykúpení za cenu. Niesli sme dlh za hriech, pretože sme sa vzbúrili proti Božiemu zákonu. A Ježiš nás oslobodil. Vykúpil nás. Ale ako? Jediným možným spôsobom, aby bol Boh spravodlivý a zároveň ospravedlňujúci. Ježiš sa ponúkol ako zástupná obeť za náš hriech. Zomrel smrťou, ktorú sme si zaslúžili, aby bol spravodlivý Boh spokojný.

Čo nám zostáva urobiť? Prijať najväčší dar zo všetkých – ospravedlnenie. Ježiš berie na seba náš hriech a my dostávame jeho spravodlivosť. A ako si tento dar môžeme nárokovať? Vierou. Lepšiu ponuku nenájdete. Je však dostupný len pokorným. Zúfalým. Každému, kto si uvedomuje, že nemá inú možnosť. Tento dar nepatrí nikomu, kto si myslí, že si ho zaslúži.

Ospravedlnení si uvedomujú, že Boh by bol spravodlivý, keby ich potrestal. Vedia, že ich najlepšia snaha dodržiavať zákon by zďaleka nestačila. Je to, ako keby najväčšie vianočné darčeky patrili deťom, ktoré vedia, že si zaslúžia uhlie v čižme. Ježiš je anti-Santa. Vie, že patríme na zoznam neposlušných. A práve preto nás prišiel zachrániť. Preto odložil nebeskú slávu, aby sa narodil z lona svojej matky Márie. Narodil sa, aby zomrel. Ba čo viac, po tom, čo bol vydaný pre naše previnenia, bol vzkriesený pre naše ospravedlnenie (Rim 4:25).

Uistite sa, že si tento adventný čas tento dar prevezmete. Príďte s vierou a odíďte ospravedlnení.

Odpovedz

Ako môže byť Boh zároveň spravodlivý aj ospravedlňujúci? Ako poznanie tvojho hriechu zvyšuje tvoju vďačnú lásku k Bohu?

Raduj sa

Tichá noc, svätá noc
Boží Syn, prostý vín
Preveľkou láskou len nútený
Zostúpil na svet náš stratený.
Spasenie priniesol nám,
Spasenie priniesol nám.

– Joseph Mohr (Tr. John Freeman Young), „Tichá noc“

Poznámka redaktora: Preložené z anglického jazyka. Zdroj: The Gospel Coalition

Collin Hansen

je redakčným riaditeľom Spoločenstva evanjelia (The Gospel Coalition) v USA. Vyštudoval teológiu, žurnalistiku a históriu. Spolu s manželkou žijú v americkej Alabame.