Aktuálne témy

Naučte deti rozprávať vianočný príbeh

Príbeh

Prieskum ukázal, že hoci dvaja z troch Američanov tvrdia, že chcú vo Vianociach viac Krista, väčšina z nich nedokáže uviesť všetky detaily príbehu Ježišovho narodenia.

Pozadie

Podľa prieskumu Lifeway Research o niečo viac ako jeden z piatich Američanov (22 percent) tvrdí, že by dokázal správne opísať biblický vianočný príbeh spamäti. Tretina dospelých Američanov (31 percent) tvrdí, že by tento príbeh dokázali vyrozprávať, ale asi by vynechali niektoré z detailov alebo by sa v niektorých pomýlili. Ďalšia štvrtina (25 percent) by vedela poskytnúť len stručný prehľad a 17 percent tvrdí, že by ho nedokázali povedať vôbec.

„Hoci sa zdá, že vymyslené vianočné príbehy sa každoročne množia, biblický príbeh o narodení Ježiša Krista sa od jeho zaznamenania v Biblii nezmenil,“ povedal Scott McConnell, výkonný riaditeľ LifeWay Research. „Napriek tomu si takmer polovica Američanov nemyslí, že by dokázala aspoň trochu presne vyrozprávať vianočný príbeh spamäti. Zo všetkých vianočných programov, ktoré zbory počas decembra ponúkajú, je pravdepodobne najdôležitejšie samotní čítanie biblického opisu samotného vianočného príbehu.“

Čo by sme mali robiť

Dôvodom, prečo mnohí z nás nepoznajú detaily príbehu narodenia Ježiša je, že nás nikto nikdy neučil, ako ho rozprávať– alebo akýkoľvek iný biblický príbeh. Užitočným spôsobom, ako sa tento príbeh lepšie naučiť, je rozprávať ho deťom vo vašom živote.

Rozprávanie príbehov je užitočná metóda pre kohokoľvek, kto chce interagovať s Božím slovom a kto ho chce komunikovať iným. Môže však byť obzvlášť účinným nástrojom pre deti a tínedžerov, ktorí sa učia, ako zdieľať svoju vieru s rovesníkmi. Príbeh o Ježišovom narodení je ideálnym začiatkom, pretože je pravdepodobné, že bude mať u detí osobitnú odozvu. Čím viac zaujatí príbehom budú, tým ľahšie sa budú učiť, ako tento príbeh rozprávať.

Tu je niekoľko tipov, ktoré im pomôžu začať skúšať rozprávať príbeh Ježišovho narodenia.

Učenie sa príbehu

Vyberte si vhodnú verziu príbehu – pre mladšie deti budú stačiť príbehy Ježišovho narodenia v Matúšovi (Mt 1:18-5) a Lukášovi (Lk 2:1-21). Staršie deti možno budú chcieť zahrnúť dlhší úvod, napríklad 1. kapitolu u Lukáša (Lk 1:26-45).

Prečítajte si príbeh nahlas – Nechajte deti, aby príbeh prečítali nahlas alebo im ho prečítajte vy tri až desaťkrát. Potom ich vyskúšajte tak, že ich vyzvete, aby čo najviac z tohto príbehu zopakovali spamäti. V tejto fáze sa sústreďte na poradie udalostí a štruktúru príbehu.

Opakujte a opravujte – Keď už budú vedieť povedať príbeh aj s detailmi, pomôžte im rozprávať ho presne tak, ako je v Biblii a opravujte ich. Všímajte si, čo deti pri rozprávaní príbehu vynechali. Vynechali nejaký podstatný bod príbehu alebo dôležitý detail? Tu sú hlavné body, ktoré by vynechať nemali:

  • Sčítanie ľudu, ktoré priviedlo Jozefa a Máriu do Betlehema.
  • Keď prišli do Betlehema, nenašla sa pre nich voľná izba.
  • Mária porodila Ježiša, zavinula ho do plienok a položila ho do jasličiek.
  • Niektorí pastieri trávili noc vonku na neďalekom poli a dávali pozor na svoje ovečky.
  • Pastierom sa zjavil anjel a oni sa veľmi zľakli.
  • Anjel im povedal: „Nebojte sa. Prinášam vám dobrú správu, ktorá prinesie veľkú radosť všetkým ľuďom. Dnes sa vám narodil Spasiteľ v meste Dávidovom, je to Mesiáš a Pán. Toto vám bude znamením: Nájdete dieťatko zavinuté do plienok a položené v jasličkách.“
  • Zrazu sa objavilo obrovské množstvo anjelov, ktorí spievali a chválili Boha, hovoriac: „Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom, ktorých on miluje.“
  • Keď sa anjeli vrátili do neba, pastieri sa rozhodli ísť pohľadať malého Ježiša.
  • Pastieri našli bábätko Ježiša ležať v jasliach. Všetkým rozprávali, čo im anjeli o Ježišovi povedali a vrátili sa späť k svojim stádam chváliac Boha za všetko, čo videli a počuli.
  • Na ôsmy deň dostalo bábätko meno Ježiš.

Povzbuďte deti tým, že im budete pripomínať, že keď sa nejaký príbeh učia rozprávať, je úplne normálne, že na niektoré časti zo začiatku zabudnú.

Cvičte, cvičte, cvičte – Nechajte deti, aby trénovali rozprávanie tohto príbehu počas niekoľkých dní, aby to na nich nebolo na jedenkrát príliš veľa. Ale pripomeňte im, že ich to bude stáť námahu. Najlepší rozprávači príbehov sa vo svojom remesle zdokonaľujú práve neustálym cvičením.

Nahrávajte a analyzujte – Keď už budú deti schopné porozprávať príbeh spamäti, spravte audio nahrávku a pozorne si ju spoločne vypočujte a zanalyzujte. Vynechali nejaké detaily? Vedia jasne odkomunikovať hlavnú myšlienku príbehu (že Boh prišiel, aby žil medzi ľuďmi)?

Cvičte, cvičte, cvičte (opäť) – Venujte dostatok času precvičovaniu príbehu. Keď si už príbeh dostatočne dobre zapamätajú, pracujte spoločne na prednese, pričom sa zamerajte na zmeny tóne a modulácii hlasu.

Rozprávanie príbehu

Začnite modlitbou – Či už sa budú modliť nahlas so svojimi poslucháčmi alebo potichu pre seba, povzbuďte deti, aby sa modlili, aby im Duch Svätý pomohol rozprávať príbeh správne a presvedčivo a aby otvoril srdcia tých, ktorí ich budú počúvať.

Uveďte kontext – Naučte deti štandardnú vetu na úvod, ktorá pomôže tak im ako aj ich poslucháčom porozumieť tomu, že smerujú k rozprávaniu príbehu. Napríklad by mohli použiť niečo takéto: „Toto je príbeh z Božieho Slova o Ježišovom narodení.“

Vykreslite príbeh – Keď budú rozprávať tento príbeh publiku, môže sa stať, že budú nervózni a že zabudnú niektoré detaily, ktoré sú dôležité. Povzbuďte deti, aby používali obrazy, ktoré pomôžu ľuďom predstaviť si to, čo rozprávajú. Ukážte im, ako do rozprávania zahrnúť emócie a zmenu hlasu, či použiť gestikuláciu na zdôraznenie.

Zvoľte správne tempo – Dialóg príbeh spomaľuje, zatiaľ čo akcia ho zrýchľuje. Pomôžte deťom používať pauzy na zdôraznenie hlavných myšlienok. Ukážte im, ako zachovať rozmanitosť tempa pri rozprávaní.

Príbeh jasne zakončite – Pomôžte deťom vybrať záverečnú repliku, ktorá bude akousi opačnou zátvorkou ich úvodnej vety. Napríklad môžu svoje rozprávanie ukončiť tak, že povedia: „A toto je koniec príbehu z Božieho Slova o narodení Ježiša.“ Jasný koniec dá deťom rámec príbehu a môže im pomôcť necítiť sa trápne, že nevedia, ako príbeh ukončiť.

Vysvetlite a rozprávajte sa ďalej – Po dokončení príbehu povzbuďte deti, aby ho svojmu publiku pomohli interpretovať a aby vysvetlili lekcie príbehu. Pomôžte im pýtať sa svojho publika otázky, aby si overili, či ich poslucháči porozumeli príbehu a či vedia, ako ho aplikovať do svojich životov. Reagujte podľa reakcií poslucháčov tým, že potvrdíte správne odpovede, odstránite pochybnosti a vyriešite nedorozumenia.

Pomocou tohto postupu sa deti môžu naučiť, ako hovoriť o svojej viere nenásilným spôsobom a ako ju zdieľať s inými. Biblické rozprávanie príbehov ich nielen učí len cenným komunikačným zručnostiam, ale môže deťom pomôcť budovať si ďalšie užitočné duchovné disciplíny, ako učenie sa biblických textov naspamäť, rozjímanie nad Božím Slovom a zdieľanie evanjelia.

Poznámka redaktora: Preložené z anglického jazyka. Zdroj: The Gospel Coalition

Témy:

Joe Carter

je redaktorom Spoločenstva evanjelia (TGC USA), autorom a spoluautorom viacerých publikácií. Slúži zároveň aj ako kazateľ.