Biblia a teológia

Prečo nemôžete pochopiť Bibliu bez pochopenia zmlúv

Ako tvrdili Peter Gentry a Stephen Wellum, zmluvy sú kľúčové pre správne pochopenie Písma, pretože sú osou príbehu Biblie. Biblia nie je náhodná zbierka zákonov, morálnych zásad a príbehov. Je to príbeh, ktorý niekam smeruje; je to príbeh vykúpenia, príbeh Božieho kráľovstva. A tento príbeh sa odvíja a napreduje prostredníctvom zmlúv, ktoré Boh uzavrel so svojím ľudom.

Ak nerozumieme zmluvám, nebudeme rozumieť Biblii, a ani nemôžeme, lebo nepochopíme, ako do seba jej príbeh zapadá. Najlepší spôsob, ako ho pochopiť, je pomocou rýchleho prehľadu zmlúv v Písme.

Ak nerozumieme zmluvám, nebudeme rozumieť Biblii, a ani nemôžeme.

Zmluva pri stvorení

Boh stvoril svet a ľudí, čím ukázal, že je zvrchovaným vládcom všetkého. Stvoril Adama a Evu ako kňazov-kráľov, ako tých, ktorí boli stvorení na jeho obraz, aby vládli svetu pre Boha. Mali rozšíriť Božiu vládu na celú zem.

Ako Boží syn a dcéra mali byť utvrdení v živote a spravodlivosti, ak budú poslúchať Pána, ale mali byť prekliati, ak prestúpia príkaz nejesť zo stromu poznania dobra a zla. Inými slovami, existovalo zmluvné požehnanie a zmluvné prekliatie. Jedli zo zakázaného stromu a zakúsili zmluvné prekliatie.

Vďaka Božej milosti sa tu príbeh nekončí, pretože Pán prisľúbil, že zvíťazí nad hadom prostredníctvom potomstva ženy (Gn 3:15). Vláda pôvodne daná Adamovi a Eve mala byť obnovená prostredníctvom potomstva ženy.

Zmluva s Noachom

Ako sa dejiny vyvíjali, hrozné dôsledky hriechu Adama a Evy sa stali zjavnými. Svetom prenikalo zlo a skazenosť. V Noachových časoch zostalo na svete len osem spravodlivých ľudí a prísľub vykúpenia prostredníctvom potomstva ženy sa zdal byť vzdialenou spomienkou.

Celý svet okrem Noacha a jeho potomstva bol vyhladený potopou. Boh uzavrel s Noachom zmluvu, v ktorej sľúbil, že ľudský rod nebude znovu vyhladený, kým sa nenaplní plán vykúpenia prostredníctvom potomstva ženy. Noach bol v istom zmysle novým Adamom na novej zemi, a tak sa zmluva o stvorení s Adamom obnovila. Napriek tomu spása nemala prísť prostredníctvom Noacha, pretože podobne ako Adam zhrešil v záhrade a hlboko zakorenené zlo v srdci človeka pretrvávalo.

Zmluva s Abrahámom

Po Noachovi svet opäť skĺzol do hriechu, pričom exemplárnym potvrdením hriechu bola Babylonská veža. V tejto hroznej situácii Boh povolal jedného človeka, Abraháma, a uzavrel s ním zmluvu. Hospodin sľúbil Abrahámovi krajinu (Kanaán), potomstvo (Izáka) a požehnanie, ktoré sa rozšíri až do posledných končín zeme.

Abrahám bol ako nový Adam a Kanaán mal byť novým Edenom, kde bude Boh prebývať so svojím ľudom. Keď budú Abrahámove deti dôverovať Pánovi a poslúchať ho, zasľúbenia sa naplnia. Zároveň Pán pri dramatickom zmluvnom obrade prisľúbil, že zasľúbenie sa určite splní (Gn 15). Boh sa zaviazal, že svoj sľub splní, ale urobí to prostredníctvom poslušného Abrahámovho potomstva.

Zmluva s Izraelom

Ďalšia zmluva bola uzavretá s Izraelom a to potom, ako boli vďaka Božej milosti vyslobodení z Egypta. Izrael bol Božím synom a Abrahámovým potomkom a prostriedkom, cez ktorý malo požehnanie prúdiť do celého sveta. Boli kráľovskými kňazmi, ktorí sprostredkúvali Božie požehnanie a vládu vo svete. Žili v Kanaáne, ktorý mal byť ako nový Eden, miesto, kde Boh vládne a prebýva uprostred svätého ľudu.

Ustanovenia zmluvy s Izraelom sú zhrnuté v desiatich prikázaniach, pričom im Pán sľúbil požehnanie, ak budú poslúchať, ale ak porušia Božie predpisy, ponesú následky. V skutočnosti mali byť dokonca vyhnaní z krajiny a ísť do vyhnanstva.

Zmluva s Dávidom

Prísľub víťazstva nad hadom a jeho potomstvom príde prostredníctvom Abrahámovho dieťaťa (Gn 3:15; Gn 12:1-3), ale v Božej zmluve s Dávidom sa objavil nový prvok prísľubu, hoci ak tento príbeh čítame pozorne, náznaky tohto prísľubu tu boli od začiatku (2Sam 7). Novým prvkom je, že víťazstvo nad hadom príde prostredníctvom kráľa. Abrahámovo dieťa, ktoré zvíťazí nad hriechom a smrťou, bude Dávidovým synom. Prísľub krajiny a požehnania pre každého zabezpečí Dávidova dynastia.

Kráľ bol teda akýmsi novým Adamom v novej krajine a na krátky čas sa takmer zdalo, že všetky zasľúbenia sa splnia počas Šalamúnovej vlády. Zmluva s Dávidom však mala aj podmienené a nepodmienené prvky. Ak by ju králi prestúpili, čakal by ich Boží súd.

V priebehu dejín sa ukazuje, že s kráľmi a národom niečo veľmi vážne nebolo v poriadku. Hriechy judských kráľov (a Izraela) boli dokonca také závažné, že Izrael bol vyhnaný z krajiny. Boh prisľúbil, že svet bude premenený prostredníctvom Dávidovho syna, ale toto prisľúbenie sa plnilo naopak! Izrael a Judsko boli vyhnaní z krajiny v rokoch 722 a 586 pred Kr.

Čo sa stalo s veľkým Božím zasľúbením?

Nová zmluva

Izrael to pobabral a takmer sa zdá, akoby Boh prísľub víťazstva nad hadom vzal späť, ale pamätáme si, že prísľub v Genezis 3:15 bol bezpodmienečný a že Pán tiež zaručil, že víťazstvo príde prostredníctvom Abrahámovho dieťaťa a Dávidovho syna.

Napriek tomu existoval problém so zmluvou uzavretou s Izraelom a hniloba spočívala v ľuďoch: nedodržiavali Božie príkazy, a tak na nich dopadli zmluvné prekliatia. Pán uzavrel so svojím ľudom novú zmluvu, ktorá naplnila zasľúbenia dané Adamovi, Abrahámovi a Dávidovi (porov. Jer 31:31-34).

Nová zmluva sa napĺňa v Ježišovi Kristovi, ktorý je pravým Abrahámovým synom, pravým Božím Synom, pravým Izraelom, pravým Dávidom, Synom človeka a Pánovým služobníkom. Prísľub novej zmluvy o odpustení hriechov sa napĺňa v samotnom Ježišovi, a tak on vylieva svojho Ducha na svoj ľud, aby bol uschopnený plniť Božiu vôľu (Ez 36:26-27).

Všetci, ktorí patria Ježišovi, sú jeho potomstvom: sú deťmi Abraháma a členmi Božieho Izraela. V Ježišovi Kristovi sa napĺňa aj zasľúbenie krajiny. Prvý záblesk splnenia zasľúbenia nachádzame v Ježišovom vzkriesení, ktoré zaručuje vzkriesenie veriacich a prichádzajúce nové stvorenie. V novom stvorení je celý svet Božím chrámom a celý vesmír je novým Jeruzalemom, kde prebýva Boh a Baránok (Zj 21:1Zj 22:5).

V Ježišovi taktiež nastáva aj všeobecné požehnanie, požehnanie pre všetky národy a ľudí. Podľa starej zmluvy bol Boží ľud tvorený takmer výlučne Izraelom, ale plnosť Božieho zasľúbenia Abrahámovi sa stala skutočnosťou a v Ježišovi Kristovi sú požehnané všetky kmene, jazyky, ľudia a národy, ktoré mu dôverujú pre večný život.

Poznámka redaktora: Preložené z anglického jazyka. Zdroj: Southern Equip

Thomas Schreiner

je profesorom Novej zmluvy a prodekanom pre Písmo a výklad na Južnom baptistickom teologickom seminári v Louisville v Kentucky.

Thomas Schreiner tiež napísal