Cirkev a služba

Učeníkovanie a rozvoj vodcov prostredníctvom tímu pre aplikáciu kázní

„Čo si myslíte, že sa v nedeľnej kázni podarilo? Čo mohlo byť lepšie?!

Takto začínam každé stretnutie tímu pre aplikáciu kázne.

Za posledných päť rokov som tieto otázky položil asi tisíckrát malej skupine laických vedúcich aj zamestnancov. Toto týždenné stretnutie je jedným z najproduktívnejších miest pre učeníctvo a rozvoj vedúcich.

Dáva mi možnosť nahliadnuť do života nášho zboru, umožňuje mi identifikovať budúcich vedúcich, vytvára jedinečné prostredie na vyučovanie, spája ma s laickými vedúcimi a zamestnancami a (úprimne povedané) pomáha mi kázať lepšie kázne.

Neviem si bez nej predstaviť prípravu kázní.

Idea

Tím pre prípravu kázní nebol môj nápad. Ako väčšina kreatívnych vecí v službe, je to kombinácia toho, čo som videl modelovať iných. Počas sabatikalu som sa zúčastnil na Weekenderi v baptistickom zbore Capitol Hill. Mark Dever ma pozval, aby som sa zúčastnil na jeho sobotňajšom stretnutí tímu pre aplikáciu kázne, a ja som žasol nad jednoduchosťou a vplyvom malej skupiny laických vedúcich, ktorí spoločne študujú text. S úžasom som sledoval, ako študujú pasáž, diskutujú o jej význame a zdieľajú aplikácie. Súčasťou Weekendera bolo aj stretnutie na hodnotenie bohoslužieb v nedeľu večer, kde sa pastori a stážisti delili o pozitíva a kritiku bohoslužieb, ktoré sa konali predtým počas dňa.

Inšpirovaný svojou skúsenosťou som uvažoval, ako tieto myšlienky implementovať v mojom kontexte. Z viacerých dôvodov nebolo možné zorganizovať sobotný obed a neskoré večerné nedeľné stretnutie. Spojil som teda to najlepšie z oboch stretnutí do utorkového podvečerného stretnutia, ktoré vyhovovalo môjmu týždennému rytmu štúdia a kadencii nášho zboru.

Základy

Náš tím pre aplikáciu kázne zvyčajne tvorí šesť ľudí. Pastor je zároveň administrátorom. Súčasťou tímu sú dvaja nepastorační zamestnanci a traja laici. Niekedy máme hosťa alebo hosťujúceho pastora, ktorí sú natoľko zvedaví, že sa k nám pridajú na jedno alebo dve stretnutia.

Stretnutie trvá 75 minút, dosť dlho na dobrý rozhovor, ale dosť krátko na to, aby ľudia túžili po dlhšom čase. Každý účastník slúži v tíme osem týždňov, čo mi umožňuje cielene investovať do najmenej 25 vedúcich ročne.

Naše stretnutia sa riadia určitým rytmom (každá časť trvá 15 minút):

1. Zhodnotenie kázne z predchádzajúceho týždňa

Počas tejto prvej časti diskutujeme o kázni, ktorú som predniesol predchádzajúcu nedeľu. Začíname pozitívami a každého požiadam, aby sa podelil o jednu alebo dve veci, ktoré považoval za užitočné. Zistil som, že pre väčšinu ľudí je to pomerne jednoduché. Radi sa zamýšľajú nad tým, ako ich Pán oslovil.

Veci však začnú byť trochu zaujímavé, keď požiadam o konštruktívnu kritiku. Často musím ľudí presviedčať, aby sa podelili, pretože nie sú zvyknutí povedať svojmu pastorovi do očí, čo bolo na kázni zlé. Niekedy musím vysvetliť, že každá kázeň môže byť v niečom lepšia a viem, že kázeň by sa dala vylepšiť.

Je pozoruhodné, aké užitočné môžu byť pozitíva a zbožná kritika kázne. Na jednej strane je poučné počuť, ako boli moje slová prijaté, pochopiť, čo malo význam, a zápasiť s tým, čo bolo nepochopené alebo nejasné. Aj keď s pozitívami alebo kritikou úplne nesúhlasím, je to skvelá príležitosť vidieť, ako moji ľudia spracúvajú moje kázne. Okrem toho to modeluje, ako reagovať na zbožnú kritiku, a robí budúcich vedúcich otvorenejšími aj voči kritike.

Zraniteľnosť v súvislosti s najosobnejším aspektom mojej služby – kázňou – vytvorila v našom zbore zdravšiu kultúru spätnej väzby.

2. Spoločné štúdium textu

Druhým krokom na našej ceste je spoločné skúmanie textu pre nasledujúci týždeň. Pripravíme výtlačok textu s veľkým priestorom na poznámky. V tichosti strávime čas samostatným skúmaním úryvku. Približne 7-8 minút krúžkujeme dôležité slová, hľadáme vzorce, podčiarkujeme podstatné tvrdenia a identifikujeme otázky. Cieľom je jednoducho urobiť čo najviac vlastných pozorovaní.

Potom je čas na zdieľanie. Postupujeme do radu okolo stola a zdieľame krátke pozorovania. Cieľom nie sú dlhé sólové výroky. Aj keď účastníci pred príchodom skúmali text (čo odporúčam, ale nevyžadujem), naším cieľom sú jednoduché a jasné postrehy. Niekedy sa zastavíme, aby sme sa porozprávali o kritickom probléme, alebo požiadam pastora, aby vysvetlil pozadie určitej témy v texte.

Keď prechádzame úryvkom, nielenže získavam dobrý pocit z ich duchovnej kompetencie pre zaobchádzanie so Slovom, ale tiež učím ľudí, ako študovať Bibliu. Je to krásna príležitosť na rozvoj učeníctva a vedenia.

3. Vytvorenie osnovy vyučovania

Tretí krok môže byť ohrozujúci. Vytvoreniu vyučovacej alebo homiletickej osnovy venujeme ďalší osobný čas. Keďže je to pre nich zvyčajne neznáme, povzbudzujem ich, že to bude ich najväčšia oblasť osobného rastu počas nášho spoločného času.

Keď obídeme okolo stola, požiadam každého účastníka, aby sa podelil o svoju osnovu. Niekedy sa rozprávame o tom, ako určili jednotlivé body. Inokedy porovnávame podobnosti a rozdiely. Na konci sa podelím o svoju osnovu a vyzvem ich na spätnú väzbu.

Možno vás prekvapí, že takmer každý týždeň sa moja prvá osnova neodráža v záverečnej kázni. Myšlienky a pohľady tímu pre aplikáciu kázne zvyčajne formujú jej štruktúru. Niekedy uprednostním ich osnovu pred svojou a použijem ju namiesto nej.

4. Identifikovanie aplikácie

Posledným krokom počas nášho stretnutia je uvažovať o rôznych spôsoboch, ako by sa body v texte dali aplikovať. Mark Dever vytvoril veľmi užitočnú aplikačnú tabuľku, ktorú môžete použiť. Niekedy používame túto tabuľku alebo jej variáciu.

Inokedy diskutujeme o tom, ako by sa text dal aplikovať na tri skupiny: neveriaci, veriaci, falošný veriaci. Vzhľadom na povahu konkrétneho textu sa mi tiež osvedčilo diskutovať o tom, ako by sa text vzťahoval na ľudí v rôznych fázach života: dieťa, tínedžer, slobodný dospelý, ženatý a senior.

Cieľom tohto kroku je tvorivo prepojiť text so životom, najmä v živote ľudí okolo stola.

Kým ukončíme naše stretnutie, vyhodnotili sme kázeň, podelili sa o postrehy k danému textu, vypracovali osnovu vyučovania a diskutovali o aplikáciách. Je to prostredie bohaté na učeníctvo.

Výhody

Vytvorenie tímu pre aplikáciu kázne si vyžaduje čas, trpezlivosť a pokoru. Výhody sú však neuveriteľné.

Vytvára priestor pre učeníctvo v živote a rozvoj osobného vedenia, keď spoločne študujete text. Podporuje kultúru učenlivosti, keďže vyučujúci pastor ochotne pozýva ku kritike a návrhom. Udržuje pastora v kontakte s otázkami a výzvami laikov. Ľudia mi povedali, že si všimli rozdiel v ostrosti a relevantnosti mojich aplikácií. Aj ja to vidím.

Je to tiež skvelé miesto na identifikáciu budúcich vedúcich. Keď zvažujeme človeka do vedenia, často sa ma pýtajú na jeho účasť v tíme. Osem týždňov štúdia Biblie a rozprávania o kázňach vám umožní nahliadnuť do duše človeka.

Nedele prichádzajú každý týždeň. Kázne treba napísať. Je treba premýšľať nad aplikáciami. A ja som našiel veľkú radosť a veľa ovocia z každotýždňového štúdia so skupinou vedúcich.

Neviem si predstaviť lepšie miesto pre učeníctvo a rozvoj vodcovstva, ako je týždenný tím pre aplikáciu kázní. A po piatich rokoch si bez nich neviem predstaviť písanie kázne.

Poznámka redaktora: Preložené z anglického jazyka. Zdroj: 9 Marks

Mark Vroegop

je hlavným pastorom zboru College Park Church v Indianapolise a autorom viacerých kníh. Mark je častým rečníkom na konferenciách a členom predstavenstva organizácie The Gospel Coalition. Je ženatý so Sarah a majú troch ženatých synov a dcéru.

Mark Vroegop tiež napísal

Tento autor zatiaľ nemá žiadne ďalšie články