Biblia a teológia

Úvod do Listu Galaťanom

Peter Málik

je odborný asistent na Katedre teológie a katechetiky Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Venuje sa textovej kritike, gréckym a koptským rukopisom Novej Zmluvy a edičnej činnosti. S manželkou Zuzanou majú štyri deti.

Peter Málik tiež napísal